Listen

Kurskatalog

Bläddra bland våra utbildningar...

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Kurator
Arbetsterapeut
Rehabkoordinator
Behandlingsterapeut
Psykolog
Skötare
Doktorand
Psykoterapeut
Socionom
Fysioterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Återställ
VT21
HT21
VT22
HT22
Att söka just nu
Tidigare
Återställ
Distans
Klassrum
Återställ

Dag och tid ej bestämt

Kursen tillhör blocket sjukdomslära bland kurserna för vuxenpsykiatrin. Deltagaren ska under kursen tillägna sig en djupare förståelse för det aktuella vetenskapliga kunskapsläget rörande psykotiska syndrom. Efter kursen kommer deltagaren att ha utvecklat färdigheter i att omsätta kunskaperna i klinisk praxis. Du får bland annat djupare kunskaper i hur du på ett professionellt och funktionellt sätt kan bemöta patienter och anhöriga, hur du genomför en psykosutredning, ställer diagnos och identifierar komorbiditet. Du får även en teoretisk grund för psykotiska syndrom och kunskaper om farmakologisk behandling av patienter med psykossjukdomar. Se länk för mer info.

Se mer

Webbkurs

Utbildningen vänder sig främst till ägare, träningsansvariga och instruktörer på träningsanläggningar, men även övrig personal är välkomna.

Se mer

Webbkurs

I de flesta lokalpolisområden och kommuner finns problematik med våld och narkotika i nöjesmiljön. Exempel på nöjesmiljö är nattklubbar, pubar, festivaler, konserter, hotell med mera. En viktig metod för att förebygga problemen är att genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Webutbildningen är en grundutbildning som alla poliser i yttre tjänst samt all kommunal tillsynspersonal bör gå innan man genomför första krogtillsynen.

Se mer

Webbkurs

Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är en metod vars syfte är att skapa en säker och trygg krogmiljö. Samarbetet sker mellan besöksnäringens stora aktörer inom hotell, pubar, nattklubbar med flera och myndigheter så som Polis och kommunal tillståndsenhet samt organisationen STAD.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Detta är en utav två METIS-kurser specifikt riktad till dig som ska bli specialist i tilläggspecialiteten beroendemedicin. Kursen är upplagd som en sedvanlig METIS-kurs, med kursmöte på tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Efter genomgången kurs kommer du att ha uppfyllt flera delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Beroendemedicin (SOSFS 2015:8), se Kurskatalogen.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Detta är den första METIS-kursen specifikt riktad till dig som ska bli specialist i beroendemedicin! För att gå denna kurs ska du antingen vara färdig specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, alternativt befinna dig mot slutet av din ST-tjänst i någon av dessa specialiteter och redan ha gått den grundläggande METIS-kursen Beroendelära eller motsvarande. Kursen är upplagd som en utökad METIS-kurs, med två kursmöten à tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Se länk för mer information.

Se mer

Kursen ges i plattformen PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Webbkurs

STAD anordnar heldagsutbildningar om dopning inom arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. Datum och program för aktuella utbildningar hittar ni på: www.renhardtraning.com

Se mer

Kursen planeras att ges fysiskt med reservation för rådande riktlinjer.

Dag och tid ej bestämt

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning. Se länk för mer info.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Kursen tillhör blocket grundkurser i vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning, samt att ha kunskap om annan lagstiftning relevant för psykiatrin. I kursen går vi igenom olika områden kring psykiatrisk juridik. Bland annat studerar vi juridiken och samhället, där mänskliga rättigheter, samhälls- och individskydd gällande säkerhet och risk, och samverkande samhällsgrupper berörs. Även hur den psykiatriska juridiken och kliniken förhåller sig till varandra tas upp, du får lära dig att skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter, att applicera tvångslagstiftningen och hur lokala vårdprogram förhåller sig till övriga regelverk. Se länk för mer info.

Se mer

Norra stationsgatan 69

Dag och tid ej bestämt

Centrum för psykiatriforskning bjuder här in till ett efterföljande seminarium på kursen Suicidpreventivt arbete i praktiken. Syftet med seminariet är att utveckla färdigheter i suicidpreventivt arbete i samverkan och fokuserar därför på det praktiska arbetet riktat till dig som arbetar som behandlare mot vuxna patienter.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Denna kurs riktar sig till den som befinner sig i början av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om barns och ungdomars emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn på barns utveckling, samt att kunna urskilja avvikelser från det normala. Du får inblick i utvecklingspsykologiska modeller och förväntas efter kursslut kunna analysera och tillämpa centrala begrepp knutna till allmän utvecklingsteori och utvecklingspsykologiska modeller. Kursen ger även en ökad kunskap i bedömning och behandling av atypisk utveckling samt hur behovet av att samverka med andra aktörer (så som skola, BVC och somatisk sjukvård) kan se ut.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Kursen vänder sig till blivande specialister i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri och ska ge grundläggande kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom ska kursen ge en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang. Samsjuklighet med annan psykiatrisk problematik kommer att diskuteras under kursdagarna. Kursdagarnas upplägg bygger i stor utsträckning på deltagarnas i förväg inskickade fallbeskrivningar. Se länk för mer info.

Se mer

2021-07-01

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, plan 7, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

Se mer

2021-08-24, Flera tillfällen

9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Se mer

2021-09-03, Flera tillfällen

9 - 16

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Se mer

2021-09-07

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Se mer

2021-09-20, Flera tillfällen

9 - 16

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella medtydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2021-09-21, Flera tillfällen

9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Se mer

2021-09-27, Flera tillfällen

9 - 16

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2022-01-13, Flera tillfällen

13 - 16

Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD.

Se mer

2022-01-27

9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Se mer

2022-02-08, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. Fördjupad kunskap om farmakologi, läkemedelsutveckling och hantering i den kliniska vardagen bidrar till ökad patientsäkerhet. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom psykiatri eller öppenvård.

Se mer

2022-02-10, Flera tillfällen

8.15 - 12

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i psykofarmakologi, både avseende teoretisk bakgrund och klinisk tillämpning vid specifika tillstånd. Samtliga lärare är specialistläkare med erfarenhet av forskning och undervisning. Kursansvariga är Joar Guterstam och Giulia Arslan.

Se mer

2022-02-10

12 - 13

Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin välkomnar dig som är medicinskt ansvarig läkare eller som har ett särskilt intresse av ämnet.

Se mer

2022-02-16, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Se mer

2022-02-17

8.30 - 16

Norra Stationsgatan 69, plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2022-03-08, Flera tillfällen

13 - 16.30

Norra stationsgatan 69, plan 6

Neurodevelopmental disorders NDD), främst adhd och autism, ökar globalt i prevalens. Centrum för psykiatriforskning utbildar i vår om utredning och diagnostik vid NDD frågeställning hos vuxna

Se mer

1/3