Listen

Kurskatalog

Nedan kan du bläddra bland kommande utbildningar...

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Arbetsterapeut
Behandlingsterapeut
Dietist
Doktorand
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Psykoterapeut
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Skötare
Socionom
Undersköterska
Återställ
HT22
VT23
HT23
VT24
HT24
Att söka just nu
Återställ

PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2023-01-16, Flera tillfällen

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm.

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Se mer

2023-01-25, Flera tillfällen

9 - 16

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Se mer

2023-01-26, Flera tillfällen

9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Se mer

2023-01-30, Flera tillfällen

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2023-01-30, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI.

Se mer

2023-02-08, Flera tillfällen

9 - 16

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT- utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Se mer

2023-02-08, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges på Norra Stationsgatan 69, plan 6

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. Förstärkt kunskap om läkemedelsutveckling och hantering i den kliniska vardagen ökar patientsäkerheten.

Se mer

2023-02-16, Flera tillfällen

9 - 16

Ges fysiskt på plats, adress anges senare.

En utbildning för dig som möter förstagångsinsjuknade i psykos. Kursens mål är att lära ut hur man kan göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående.

Se mer

2023-02-17, Flera tillfällen

8.30 - 16

Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Se mer

2023-02-23

9 - 16

Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.

Utbildning om internetbehandlingen NÄRA vid hetsätningsproblematik. Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Se mer

2023-03-09, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2023-03-15, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisproblem. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning.

Se mer

2023-03-27, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2023-04-05, Flera tillfällen

9.15 - 12

Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD enligt DSM-5. En fördjupad bedömning av PTSD med hjälp av Clinician administred PTSD scale for DSM 5 (CAPS 5).

Se mer

2023-04-17, Flera tillfällen

8.30 - 16

Digitalt via Zoom

Webbkurs

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Se mer

2023-04-17, Flera tillfällen

9 - 16

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Se mer

2023-04-19, Flera tillfällen

9 - 16

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Se mer

2023-04-20, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2023-04-25

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring arbete som konsult i somatiken. Arbetet som psykiatrisk konsult kräver kunskap om hur patientens somatiska sjukdom inverkar på den psykiska hälsan, hur samarbete kan organiseras och reser farmakologiska och juridiska utmaningar.

Se mer

2023-04-27, Flera tillfällen

9 - 16.30

Norra stationsgatan 69. plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

1/1