Listen

Kurskatalog

Nedan kan du bläddra bland kommande utbildningar.

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Arbetsterapeut
Behandlingsterapeut
Dietist
Doktorand
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Psykoterapeut
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Skötare
Socionom
Undersköterska
Återställ
HT22
VT23
HT23
VT24
HT24
Att söka just nu
Återställ

PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Utbildning om internetbehandlingen NÄRA vid hetsätningsproblematik. Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2023-03-27, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2023-04-05, Flera tillfällen

9.15 - 12

Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD enligt DSM-5. En fördjupad bedömning av PTSD med hjälp av Clinician administred PTSD scale for DSM 5 (CAPS 5).

Se mer

2023-04-17, Flera tillfällen

8.30 - 16

Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Se mer

2023-04-17, Flera tillfällen

9 - 16

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Se mer

2023-04-17

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra stationsgatan 69, plan 6

Det är ofta påfrestande för berörd personal när suicid och andra traumatiska händelser inträffar och det är vanligt med starka känslomässiga reaktioner. Om medarbetare inte får hjälp att hantera sina reaktioner finns en risk att man blir osäker och överdrivet försiktig i sina bedömningar eller att man utvecklar en rädsla för att arbeta med vissa patientgrupper.

Se mer

2023-04-20, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2023-04-25

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring arbete som konsult i somatiken. Arbetet som psykiatrisk konsult kräver kunskap om hur patientens somatiska sjukdom inverkar på den psykiska hälsan, hur samarbete kan organiseras och reser farmakologiska och juridiska utmaningar.

Se mer

2023-04-26

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmen

Workshopen leds av Davey Erekson, Associate professor vid Utah universitet och Ingrid Landin, lärare och handledare i CFT. Davey Erekson är medförfattare till boken Compassion focused group therapy. Förutom grupp och CFT har han fördjupat sig i skam, självkritik och perfektionism Davey Erekson gör ett utbyte med KI och vi har därför möjligheten att erbjuda denna fördjupning.

Se mer

2023-04-27, Flera tillfällen

9 - 16.30

Norra stationsgatan 69. plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2023-05-02

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt om könsdysfori hos barn och unga.

Se mer

2023-05-12

9 - 12

Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Se mer

2023-05-15, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning och via Zoom

Välkommen till vårens nätverksträff för spelberoendebehandlare! Nätverksträffen hålls den 15– 16 maj 2023. Träffen ges i ett blandat format där du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt via Zoom.

Se mer

2023-05-22

13 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

Kursen riktar sig till dig som har utbildning i antistigmabehandlingen NECT sedan tidigare och erfarenhet av att leda egna grupper. Kursen riktar sig också till dig som ännu inte har kunnat komma igång med egna grupper, men som har gjort viss planering och stött på frågeställningar som du vill ventilera med andra.

Se mer

2023-05-23, Flera tillfällen

9 - 16

Norra stationsgatan 69, plan 6

Tvådagarsutbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering. Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Se mer

2023-06-01, Flera tillfällen

9 - 16

Norra Stationsgatan 69, plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2023-08-28

9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi

Höstterminen 2023 startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Utbildningen syftar till att kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå och utveckla sin expertkompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet. Specialistutbildningen kommer att ge möjligheter att utvecklas vidare i yrket och söka tjänster eller ta uppdrag som förutsätter specialistkompetens.

Se mer

2023-08-29, Flera tillfällen

9 - 16

Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2023-09-12, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 6 tr, Stockholm.

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Se mer

2023-09-13, Flera tillfällen

9 - 16

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Se mer

2023-09-14, Flera tillfällen

9 - 12

Lokal meddelas senare

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatriska sjukdomstillstånd eller beroende. Syftet är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar kommunikation, bedömning och behandling. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl läkemedelsfrågor som psykologisk behandling tas upp under utbildningen.

Se mer

2023-09-27

9 - 16

Norra Stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i vården.

Se mer

2023-09-27, Flera tillfällen

9 - 16

Meddelas senare.

Vill du utveckla ditt ledarskap och bli mer effektiv i din kommunikation? Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Se mer

2023-10-09, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Se mer

2023-10-13, Flera tillfällen

9 - 16

Kurslokal meddelas senare.

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag.

Se mer

2023-10-19, Flera tillfällen

9 - 12

Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk heldygnsvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatrisk sjukdom, beroende eller utmanande beteende. Syftet är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar kommunikation, bedömning, behandling och omvårdnad. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl vårdmiljö och omvårdnadsfrågor som läkemedel och LPT-frågor tas upp under utbildningen.

Se mer

2023-11-22, Flera tillfällen

9 - 16

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Se mer

1/1