Listen

Kurskatalog

Nedan kan du bläddra bland kommande utbildningar.

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Arbetsterapeut
Behandlingsterapeut
Dietist
Doktorand
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Psykoterapeut
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Sjukvårdsbiträde
Skötare
Socionom
Undersköterska
Återställ
VT24
HT24
VT25
HT25
Att söka just nu
Återställ
Barn och unga
Vuxna
Återställ

PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2024-08-27

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2024-08-27

9 - 16

Stockholm

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT- utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Se mer

2024-08-29

0 - 0

Digitalt

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2024-09-02

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Se mer

2024-09-02

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva kognitiv beteendeterapi (KBT) under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. På kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete under handledning.

Se mer

2024-09-02

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kompetenscentrum för Psykoterapi är en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri. Utbildningen syftar till att utveckla sin kompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet och kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå.

Se mer

2024-09-02

9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Se mer

2024-09-02

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69.

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2024-09-03

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper och förståelse kring bedömning, möte och behandling av personer med personlighetsproblematik till personlighetssyndrom, och även utveckla praktiska och transdiagnostiska färdigheter för att jobba med emotionsreglering, interpersonella svårigheter och problemlösning. Vi kommer även att diskutera de etiska och praktiska frågorna som uppstår vid arbete med en stigmatiserad grupp, där tvångsvård och riskbedömning kan bli aktuellt.

Se mer

2024-09-03

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Välkommen till denna angelägna kurs för dig som är psykolog och arbetar inom vuxenpsykiatri. Här får du fördjupa dina kunskaper och kliniska färdigheter inom exponeringsbaserad behandling för olika ångesttillstånd, PTSD, OCD, samt smärta och andra somatiska tillstånd. Du ges möjlighet att fördjupa dig i evidensbaserad psykologisk praktik och utveckla dina egna färdigheter inom exponeringsbaserad behandling för komorbida tillstånd. För fördjupad förståelse kommer du även aktivt få engagera dig i praktisk träning och verkligt patientarbete inom exponeringsbaserad behandling.

Se mer

2024-09-03

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

Se mer

2024-09-05

0 - 0

Stockholm Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin (och primärvården i mån av plats) och möter patienter med ätstörningar. Denna kurs syftar till öka din kunskap kring ätstörningar och framför allt behandling enligt KBT-E som är en evidensbaserad metod för behandling av vuxna (och används även från 16 års ålder). Kursen innehåller föreläsningar blandat med praktiska moment som färdighetsträning och handledning. Kunskaper i KBT motsvarande Steg 1 krävs för att tillgodogöra sig kursen.

Se mer

2024-09-06

0 - 0

Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) arbetar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Se mer

2024-09-06

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2024-09-09

9 - 16

Stockholm

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Se mer

2024-09-09

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Se mer

2024-09-12

0 - 0

Digitalt via Zoom

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2024-09-13

0 - 0

Körs digitalt via Zoom.

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Se mer

2024-09-18

9 - 16

Torsplan, Solnavägen 1E och Campus Solna KI

Vill du utveckla ditt ledarskap och bli mer effektiv i din kommunikation? Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Se mer

2024-09-25

0 - 0

Ges digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Se mer

2024-09-25

0 - 0

Kommer att ges i centrala Stockholm. Kurslokal meddelas senare.

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2024-09-26

0 - 0

Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatriska sjukdomstillstånd eller beroende.

Se mer

2024-10-01

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag.

Se mer

2024-10-03

0 - 0

Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Centrum för Psykiatriforskning arrangerar en interaktiv fyradagarsutbildning i att behandla spelberoende (hasardspelsyndrom) med kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen utgår från KBT och vänder sig till dig som kommer att arbeta med behandling av personer med spelproblem och spelberoende.

Se mer

2024-10-07

0 - 0

Kursen ges digitalt

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Se mer

2024-10-08

0 - 0

Kursen kommer att ges fysiskt och digitalt via Zoom.

Neurodevelopmental disorders NDD), främst adhd och autism, ökar globalt i prevalens. Centrum för psykiatriforskning utbildar om utredning och diagnostik vid NDD frågeställning hos vuxna.

Se mer

2024-10-15

0 - 0

Kommer att ges i centrala Stockholm. Mer information kommer senare.

Arbetet som psykiatrisk konsult kräver kunskap om hur patientens somatiska sjukdom inverkar på den psykiska hälsan, hur samarbete kan organiseras och reser farmakologiska och juridiska utmaningar.

Se mer

2024-10-17

0 - 0

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Tvådagars utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering med uppföljande erfarenhetsutbyte efter ca 1 år (halvdag, separat anmälan). Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Se mer

2024-10-18

0 - 0

Information om lokal kommer senare.

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fortsättningsworkshop för chefer, försäkringsmedicinskt ansvarig läkare och rehabkoordinator för att arbeta vidare med er mottagnings rutiner för försäkringsmedicinska frågor.

Se mer

2024-10-24

0 - 0

Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Kursen ger kunskaper om hur du kan arbeta systematiskt med att förebygga återfall i beroende och substansbruk. Den innehåller en genomgång av olika behandlingsmanualer och du får möjlighet att diskutera utmaningar i arbetet och att genomföra praktiska övningar.

Se mer

1/2