Listen

Kurskatalog

Nedan kan du bläddra bland kommande utbildningar.

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Arbetsterapeut
Behandlingsterapeut
Dietist
Doktorand
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Psykoterapeut
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Skötare
Socionom
Undersköterska
Återställ
HT22
VT23
HT23
VT24
HT24
Att söka just nu
Återställ

PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2023-09-28, Flera tillfällen

9 - 16.30

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2023-10-02, Flera tillfällen

9 - 16.30

Digitalt via Zoom

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2023-10-09, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Se mer

2023-10-10, Flera tillfällen

13 - 16.30

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69 samt digitalt

Neurodevelopmental disorders NDD), främst adhd och autism, ökar globalt i prevalens. Centrum för psykiatriforskning utbildar i vår om utredning och diagnostik vid NDD frågeställning hos vuxna.

Se mer

2023-10-12

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Utbildningen vänder sig till psykiater och ST-läkare inom psykiatri och till allmänspecialister och ST-läkare inom allmänmedicin i Stockholm.

Se mer

2023-10-13, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag.

Se mer

2023-10-13

10 - 12

Ges digitalt.

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fortsättningsworkshop för chefer, försäkringsmedicinskt ansvarig läkare och rehabkoordinator för att arbeta vidare med er mottagnings rutiner för försäkringsmedicinska frågor.

Se mer

2023-10-19, Flera tillfällen

9 - 12

Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper i psykiatrisk heldygnsvård som möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och psykiatrisk sjukdom, beroende eller utmanande beteende. Syftet är att ge kunskaper, metoder och verktyg som underlättar kommunikation, bedömning, behandling och omvårdnad. I kursen ingår hemuppgifter och handledning i patientfall. Såväl vårdmiljö och omvårdnadsfrågor som läkemedel och LPT-frågor tas upp under utbildningen.

Se mer

2023-10-23, Flera tillfällen

9 - 16

Körs digitalt

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Se mer

2023-11-07, Flera tillfällen

9 - 16

Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Se mer

2023-11-09, Flera tillfällen

9 - 16.30

Saturnus Konferens Slussen, Stockholm

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2023-11-16

9 - 16

Kursen ges fysiskt. Info om kurslokal kommer.

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fortbildningsdag i försäkringsmedicin för psykiatriker.

Se mer

2023-11-22, Flera tillfällen

9 - 16

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Se mer

2023-11-22, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges i CPF:s lokaler på Norra stationsgatan 69, plan 1 & 6

Tvådagars utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering med uppföljande erfarenhetsutbyte efter ca 1 år (halvdag, separat anmälan). Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Se mer

2023-11-24

9 - 12

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

En halvdag med fokus på uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Se mer

2023-11-27

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt om bipolär sjukdom och terapiresistent depression.

Se mer

2024-01-25, Flera tillfällen

9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som vård- och stödsamordnare (Case Manager) inom området psykos och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Se mer

2024-01-31, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt.

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI.

Se mer

1/1