Listen

Kurskatalog

Nedan kan du bläddra bland kommande utbildningar.

Filtrera

Filtrering

Behandlare
Arbetsterapeut
Behandlingsterapeut
Dietist
Doktorand
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Psykoterapeut
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Skötare
Socionom
Undersköterska
Återställ
HT22
VT23
HT23
VT24
HT24
Att söka just nu
Återställ

PingPong

Webbkurs

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

STAD är ett kompetenscentrum inom ANDT-preventionsområdet. STAD är verksamma på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har som mål att förebygga problem som är relaterade till alkohol och droger genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

Se mer

2024-02-29, Flera tillfällen

9 - 12

Torsplan samt Stockholm Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin (och primärvården i mån av plats) och möter patienter med ätstörningar. Denna kurs syftar till öka din kunskap kring ätstörningar och framför allt behandling enligt KBT-E som är en evidensbaserad metod för behandling av vuxna (och används även från 16 års ålder). Kursen innehåller föreläsningar blandat med praktiska moment som färdighetsträning och handledning. Kunskaper i KBT motsvarande Steg 1 krävs för att tillgodogöra sig kursen.

Se mer

2024-03-04, Flera tillfällen

9 - 12

Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD enligt DSM-5. En fördjupad bedömning av PTSD med hjälp av Clinician administred PTSD scale for DSM 5 (CAPS 5).

Se mer

2024-03-06, Flera tillfällen

10 - 15

Norra stationsgatan 69, plan 6 och digitalt

En utbildning för dig som möter förstagångsinsjuknade i psykos. Kursens mål är att lära ut hur man kan göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående.

Se mer

2024-03-12, Flera tillfällen

8.30 - 16

Utbildningen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Se mer

2024-03-14, Flera tillfällen

9 - 16.30

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Se mer

2024-03-19, Flera tillfällen

9 - 16.30

Saturnus konferens Slussen, Stockholm

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Se mer

2024-04-02, Flera tillfällen

9 - 16

Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ), Wollmar Yxkullsgatan 27

FBT (Family Based Treatment) är en evidensbaserad familjebehandling för barn och ungdomar som drabbats av ätstörning, primärt anorexia nervosa och bulimia nervosa. Det här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med ätstörningar och vill utveckla kunskaper och färdigheter i evidensbaserad familjebehandling.

Se mer

2024-04-08, Flera tillfällen

9 - 16

Körs digitalt

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Se mer

2024-04-12

9 - 12

Kurslokal H11, Hantverkargatan 11b, Stockholm

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fortsättningsworkshop för chefer, försäkringsmedicinskt ansvarig läkare och rehabkoordinator för att arbeta vidare med er mottagnings rutiner för försäkringsmedicinska frågor.

Se mer

2024-04-12, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra stationsgatan 69, plan 6

Arbetar du med suicidala patienter? Då vet du att det är känslomässigt påfrestande när en patient försöker ta sitt liv eller avlider genom självmord. Den som inte får hjälp att hantera sina reaktioner löper risk att utveckla osäkerhet och överdriven försiktighet i sina bedömningar. Det kan leda till rädsla för att arbeta med vissa patientgrupper eller med suicidala patienter. Under denna kurs får du kunskap om reaktioner på suicid och andra traumatiska händelser. Du får också lära dig att leda psykologiska och retrospektiva genomgångar för berörd personal.

Se mer

2024-04-16, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2024-04-17, Flera tillfällen

9 - 16

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Se mer

2024-04-22, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med fördjupade kliniska utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD och komplex PTSD enligt ICD-11.

Se mer

2024-04-22

13 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

En halvdag med fokus på uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Se mer

2024-04-24, Flera tillfällen

9 - 16

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Se mer

2024-04-26

9 - 16

Stockholms Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27B, plan 1

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom såväl Vuxen- som Barnpsykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning i vården av patienter med ätstörningar. Ätstörningar uppmärksammas alltmer i vården. Det handlar om komplexa psykiatriska diagnoser med hög mortalitet om obehandlade. Ätstörningar utgör svåra gränsdragningar mellan somatik och psykiatri och innebär ofta svåra etiska frågeställningar samt utmaningar när det gäller tillämpning av gällande tvångsvårdslagstiftning.

Se mer

2024-05-14, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Se mer

2024-05-17

9 - 16

Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Välkommen till en utbildningsdag för läkare och rehabkoordinatorer som arbetar med sjukskrivna patienter. Syftet med dagen är att ge fördjupad kunskap om arbetsgivarens ansvar och patientens rättigheter och skyldigheter i relation till vårdens uppdrag.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva kognitiv beteendeterapi (KBT) under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. På kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete under handledning.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kompetenscentrum för Psykoterapi är en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri. Utbildningen syftar till att utveckla sin kompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet och kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69.

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2024-09-02, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Se mer

2024-09-09, Flera tillfällen

9 - 16

Stockholm

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Se mer

2024-09-10, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

Se mer

2024-10-07, Flera tillfällen

9 - 16

Kursen ges digitalt

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Se mer

2024-10-24, Flera tillfällen

9 - 16

Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Kursen ger kunskaper om hur du kan arbeta systematiskt med att förebygga återfall i beroende och substansbruk. Den innehåller en genomgång av olika behandlingsmanualer och du får möjlighet att diskutera utmaningar i arbetet och att genomföra praktiska övningar.

Se mer

2025-01-20, Flera tillfällen

9 - 16

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som 2 av 6 specialistkurser; som fördjupning inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Se mer

2025-01-20, Flera tillfällen

9 - 16

Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och praktisk kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete. Lärargruppen är världsledande inom sina specifika områden inom ACT och har även varit del av att implementera ACT i medicinska, psykiatriska och prestationshöjande sammanhang.

Se mer

1/2