Familjebaserad ätstörningsbehandling Utbildning i evidensbaserad behandling i en familjekontext

 • 2024-09-02

 • 0 - 0

 • Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ), Wollmar Yxkullsgatan 27

FBT (Family Based Treatment) är en evidensbaserad familjebehandling för barn och ungdomar som drabbats av ätstörning, primärt anorexia nervosa och bulimia nervosa. Det här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med ätstörningar och vill utveckla kunskaper och färdigheter i evidensbaserad familjebehandling.

Målgrupp

Det här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med ätstörningar och vill utveckla kunskaper och färdigheter i evidensbaserad familjebehandling.

Den vänder sig till personer som har en grundläggande vårdutbildning, t ex psykolog, sjuksköterska eller socionom. En förutsättning för att tillgodogöra sig innehållet är att du arbetar kliniskt med ätstörningar hos barn och unga, där ett familjeinriktat arbetssätt är tillämpligt. Vi rekommenderar att fler än en person från respektive mottagning deltar i kursen för att underlätta implementering av de nya färdigheterna efter kursens slut. Vi rekommenderar också att ha en patient (+familj) med ätstörning under kursen då handledning ges inom ramen för kursen. 

Kursen är kostnadsfri för dig som är anställd inom barn- och ungdomspsykiatri och av Region Stockholm upphandlade verksamheter.

Syfte med utbildningen

FBT (Family Based Treatment) är en evidensbaserad familjebehandling för barn och ungdomar som drabbats av ätstörning, primärt anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Utbildningen syftar till att kunna börja tillämpa familjebaserad behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar genom att utveckla kunskap om och grundläggande färdighet i metoden. Kursen är tänkt att ge en grund för att praktisera dessa metoder under handledning inom ramen för sitt arbete med barn och unga samt utgöra en bas för fortsatt kompetens-utveckling inom behandling av ätstörningar. Utbildningen integrerar föreläsningar med färdighetsträning, handledning inklusive tillämpning i den egna vårdkontexten.

Lärandemål

Efter genomgången skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för den grundläggande teoretiska modellen inom FBT.
 • Beskriva struktur och innehåll i FBT som metod.

Färdigheter och förmågor

 • Konceptualisera och analysera ätstörningsproblem hos barn och unga utifrån ett familjebaserat perspektiv.
 • Uppvisa grundläggande terapeutiska färdigheter utifrån de metoder som kursen innehåller såsom externalisering, cirkulära frågor och omformulering.
 • Tillämpa grundläggande familjeterapeutiska interventioner och visa medvetenhet om hur behandlingen kan anpassas till olika former av ätstörningsproblematik, samsjuklighet och familjekontext.

Värderingar och förhållningssätt

 • Relatera familjeterapeutiska arbetssätt till de förutsättningar som finns i den egna organisationen.
 • Redogöra för och problematisera etiska frågor som uppkommer i arbetet.
 • Reflektera över den egna påverkan på terapeutiska processen och hur egna beteenden påverkar denna.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, demonstration av färdigheter i rollspelssituationer, samt tillämpning av färdigheter i en faktisk behandlande kontext. Kursens grupphandledningstillfällen är obligatoriska. I övrigt krävs minst 80 % närvaro för att bli godkänd på kursen.

Arbetsformer

Kursen integrerar föreläsningar, workshops med färdighetstränande inslag och handledning av egna ärenden i grupp under kursens senare del. Den bygger hela tiden på ett student-aktivt lärande.

Omfattning

Undervisning sker vid 5 heldagar och 1 halvdag (se schema). Därtill kommer studenternas arbete med att i den egna verksamheten skapa möjlighet att integrera erfarenheter och kunskaper i sitt arbete.

Litteratur

Ytterligare inläsningsmaterial och elektroniska resurser kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Grange D., Lock. (2013) Treatment Manual for Anorexia Nervosa A Family Based Approach. Second Edition. Guilford Press, New York. 289s.

Ganci M. (2020) Familjebaserad ätstörningsbehandling, Handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa, Studentlitteratur

Rekommenderad litteratur

Böcker

Loeb KL, Le Grange D, Lock J. (2015) Family therapy for adolescent eating and weight disorders: New applications. Routledge, New York. 453s

Lock, Le Grange. (2009) Treating Bulimia in Adolescents: A Family-Based Approach. Annotated Edition, The Guilford Press

Artiklar

Agras WS, Lock J, Brandt H, Bryson SW, Dodge E, Halmi KA, Jo B, Johnson C, Kaye W, Wilfley D, Woodside B. (2014) Comparison of 2 family therapies for adolescent anorexia nervosa: a randomized parallel trial. JAMA Psychiatry. 71:1279- 1286. 8s.

Lock J, Le Grange D, Agras WS, Moye A, Bryson SW, Jo B. (2010). Randomized clinical trial comparing family-based treatment with adolescent-focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Archives of General Psychiatry, 67:1025−1032. 8s

Nyman-Carlsson E, Norring , Engström I, Gustafsson SA, Lindberg K, PaulsonKarlsson G, and Nevonen L. (2020) Individual cognitive behavioral therapy and combined family individual therapy for youngadults with Anorexia nervosa A randomized controlled trial. Psychotherapy Research 30;8: 1011-1025. 15 s

Herscovici CR, Kovalskys I, Orellana L. (2017). An Exploratory Evaluation of the Family Meal Intervention for Adolescent Anorexia Nervosa. Family Process. 56:364- 375. 13s

Matheson B, Bohon C, Lock J. (2020) Family-based treatment via videoconference: Clinical recommendations for treatment providers during COVID-19 and beyond. Int J Eat Dis. 3(7):1142- 1154.

Lärare

Raymond Valdes, Leg psykoterapeut, handledare, lärare i psykoterapi

Annika Lindgren, leg psykolog, leg psykoterapeut

Thomas Parling, leg psykolog, PhD.

Fler lärare och handledare tillkommer.

Tid och plats

Plats:

Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ),

Wollmar Yxkullsgatan 27, 118 50 Stockholm

Tid:

OBS! Kursstart är någon gång under september. Exakt startdatum samt schema för HT24 kommer inom kort.

Schema VT24: 

2/4 kl. 09.00-16.00: Föreläsning - Introduktion, prevalens, evidens, skolor, familjeterapi vid AN/BN, bakgrund, strukturell terapi, kliniskt exempel. Verkstad - Familjeterapiskolor: systemisk, narrativ, strategisk. Uppstart fas 1, FBT telefonsamtal, rollspel.

3/4 kl. 09.00-16.00: Verkstad - Session 1 FBT fas 1, rollspel, reflektion. Verkstad - Session 2 FBT fas 1, familjemåltid, rollspel, reflektion.

17/4 kl. 09.00-16.00: Föreläsning - Fas 1 fortsättning, session 5 utvärdering, rollspel, reflektion. Introduktion till handledning. Verkstad - Övergång fas 2 FBT, rollspel, reflektion.

30/4 kl. 09.00-16.00: Verkstad - Övergång fas 2 FBT, rollspel, reflektion. Handledning. Verkstad - Fas 2, rollspel, reflektion.

14/5 kl. 09.00-16.00: Verkstad - Fas 3, rollspel, reflektion. Handledning. Verkstad - Fas 2, rollspel, reflektion.

28/5 kl. 09.00-12.00: Handledning. Examination och avslut

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Anmälan öppnar den 2 maj.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården. 

Först till kvarn! Det finns 20 st lediga platser. Anmälan är bindande 2 veckor innan kursstart. Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega på samma klinik. Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, HT24, Dietist, Undersköterska