Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

 • 2024-08-27

 • 0 - 0

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen ämnar att ge en baskunskap inom följande områden:

 • Övergripande och specifik omvårdnad vid olika och vanliga psykiatriska tillstånd, kunskap och behandling.
 • Ett bredare perspektiv där även barn, äldre och det transkulturella perspektivet också belyses i den psykiatriska heldygnsvården.
 • Samsjukligheter med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
 • Omvårdnadsprocessen; dokumentation, omvårdnadsmål samt individuell vårdplan och krisplan.
 • Interventioner omkring sömn, återhämtning och kris.
 • Arbetet för en hållbar utskrivning & samverkan med närstående.
 • Barnperspektivet och anhörigas medverkan i vården
 • Tvångsvårdslagstiftning, hur den kan tillämpas & med mesta möjliga delaktighet
 • Basen utgår från en trygg och meningsfull heldygnsvård där våra olika roller och ansvar kommer diskuteras.
 • Flertalet moment i kursen innehåller också egenerfarnas perspektiv av att ha vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård.

Undervisningen syftar till att hjälpa deltagarna att träna nya färdigheter och genom interaktiva moment reflektera över förhållningssätt. Samtal är basen och de svåra mötena kommer vidare att diskuteras. Diskussioner om hur vårdens utformning för att hot och våld kan minimeras och att den vård som skall ges utformas utifrån delaktighet.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna arbeta mer återhämtningsinriktat och reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till personer med psykiatriska tillstånd.

Deltagaren ska även ha ökad kunskap om och förståelse för hur psykiatriska tillstånd påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. En individuell examinationsuppgift ingår.

Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid.

För betyget godkänt krävs närvaro samtliga kursdagar samt godkänd examinationsuppgift. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Kursansvarig  

Cecilia Crona, Specialistsjuksköterska psykiatri, Utveckling och Implementering, Centrum för Psykiatriforskning

Tid och plats 

Datum och tid:

27/8, 3/9, 10/9, 24/9, 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11, 26/11, 10/12.
De flesta kursdagarna sker mellan kl 09.00-16.00 men det finns undantag.

Plats: 

Kursen ges fysiskt, bland annat i våra utbildningslokaler vid Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra stationsgatan 69. 

 

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Obs: Personal från Psykiatri heldygnsvård har förtur, därefter övrig personal inom Psykiatrin och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift på 24 200 kr exl moms. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats

Då kursplatserna har fördelats skickas ett välkomstbrev via mail till antagna deltagare samt respektive chef. Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig.

 

Följande gäller vid anmälan:

 • Anmälan är bindande.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag är 1 augusti 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Vuxna