Återfallsprevention (3 hp)

  • 2023-04-17

  • 8.30 - 16

  • Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

Syftet är att du ska:

  • kunna förstå för vem behandlingen är lämplig och i vilket skede av sjukdomsförloppet.
  • ha kännedom om forskningsläget och nationella riktlinjer avseende återfallsprevention.
  • kunna genomföra insatsen i grupp.
  • förstå vilka begränsningar metoden har.
  • se hur psykologisk behandling kan kombineras med läkemedelsbehandling för bästa resultat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter som har beroendesjukdom.

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning på distans och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier online.

Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp). Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.

Kursansvarig, föreläsare och examinator

Föreläsare: Hugo Wallén log. Psykolog, strateg med intriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med. dr. på Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Examinator och kursansvarig: Ulric Hermansson, Adj universitetslektor, Med dr - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning. 

Kurslitteratur

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika
Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur 2017.

Återfallsprevention. Belöningssystem och PAA, Post Akut Abstinens, Karolinska Institutet

Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende
Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral
Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden.

Tid och plats

17 april samt 22 maj 2023.

Kursen sker på distans via kommunikationstjänsten Zoom samt via lärplattformen Canvas. 

Anmälan

Sista ansökningsdatum är den 13 mar 2023.

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, VT23