Återfallsprevention (3 hp)

 • 2024-10-24

 • 0 - 0

 • Digitalt via Zoom

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Kursen ger kunskaper om hur du kan arbeta systematiskt med att förebygga återfall i beroende och substansbruk. Den innehåller en genomgång av olika behandlingsmanualer och du får möjlighet att diskutera utmaningar i arbetet och att genomföra praktiska övningar.

Kursens mål 

Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Syfte

 • kunna förstå för vem behandlingen är lämplig och i vilket skede av sjukdomsförloppet.
 • Få kunskap om hur man kan använda och anpassa denna metod för olika målgrupper, ex. unga vuxna
 • ha kännedom om forskningsläget och nationella riktlinjer avseende återfallsprevention.
 • kunna genomföra insatsen i grupp.
 • förstå vilka begränsningar metoden har.
 • se hur psykologisk behandling kan kombineras med läkemedelsbehandling för bästa resultat.

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning. Det finns en stor tonvikt på praktiska moment. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Vi håller kursen digital för att säkerställa bred nationell representation och för att du lättare ska kunna kombinera kursen med ditt arbete.

För studenter på kursen. 

Målgrupp

Den vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter så som unga vuxna och vuxna med beroendesjukdom.

Tid och plats

24 oktober och 5 december 2024. 

Kursen sker på distans via kommunikationstjänsten Zoom samt via lärplattformen Canvas. 

Föreläsare och kursansvarig 

Föreläsare: Hugo Wallén log. Psykolog, strateg med intriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med. dr. på Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Examinator och kursansvarig: Nitya Jayaram-Lindström, forskare vid Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Kurslitteratur

 • Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika
  Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur 2017.
 • Återfallsprevention. Belöningssystem och PAA, Post Akut Abstinens. Utbildningsfilm online. Återfallsprevention. Liria Ortiz och Peter Wirbing
 • Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende
  Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral
  Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden.

Ansvarig institution

Kursen ges av Fortbildningen som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden.

Deadline för anmälan är den 24 september 2024. 

För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, HT24, Vuxna