Länkar och dokument för forskare

Nedan listas länkar till användbar information för forskare.

Personuppgifter i forskning

För att få hantera personuppgifter för forskningsändamål behöver man följa de lagar som är applicerbara på de personuppgifter som skall användas. Forskare hanterar personuppgifter inom ramen för Dataskyddsförordningen-GDPR. Tillsynsmyndighet för efterlevnaden av GDPR är Datainspektionen.

Patientjournaler för forskning

Patientjournaler upprättas i journalsystem inom ramen för vård och behandling enligt Patientdatalagen. För att du som forskare skall få använda dessa uppgifter för forskningsändamål behöver du göra en ansökan om utlämning av uppgifterna till lagrummet GDPR/dataskyddsförordningen. Respektive vårdgivare formulerar egna rutiner och instruktioner kring hur utlämningsförfarandet går till. SLSO har egna riktlinjer och instruktioner.

För att få använda patientdata i SLSO:s journalsystem måste du ansöka om tillstånd.

Styrande dokument för forskningsstudier som bedrivs i samarbete med SLSO:

Läkemedelsprövningar

För läkemedelsprövningar gäller ytterligare lagstiftning Läkemedelslagen. Myndigheten Läkemedelsverket utövar tillsyn av läkemedelslagen och ansökan måste göras till läkemedelsverket i de fall en studie skall pröva läkemedel. För mer information om ansökan, se www.lakemedelsverket.se

I de fall läkemedelsprövning ska ske inom SLSO gäller utöver Läkemedelslagen även SLSO:s riktlinjer och checklistor. Dessa återfinns på SLSO:s insidan och i dokumenta. Kontakta cpfsupport@cns.ki.se om du inte har tillgång insidan.