Forskning inom rättspsykiatri

Rättspsykiatri befinner sig i gränslandet mellan psykiatrin och rättsväsendet. Personer som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand inte dömas till fängelse utan kan istället dömas till rättspsykiatrisk vård.

Inom rättspsykiatrin i Sverige finns dels en utredande verksamhet vid Rättsmedicinalverket som arbetar på uppdrag av domstolen, dels vårdande rättspsykiatriska kliniker som drivs av Regionerna.

Forskning inom rättspsykiatri är ofta tvärvetenskaplig eftersom det är många olika forskningsområden som berörs, alltifrån psykiatri, psykologi och beteendevetenskap till juridik och kriminologi.

Vi är intresserade av att utreda sambanden mellan psykiska störningar, normbrytande beteende och brottslighet. Vår forskning rör de risk- och skyddsfaktorer som finns för att utveckla antisociala beteenden och att utöva våld. Vilka är de starkaste riskfaktorerna för att begå eller återfalla i brott? Vilka psykiska störningar är särskilt vanligt förekommande vid kriminellt beteende? Vad händer i hjärnan när man insjuknar i psykos och vad kan leda till att personer med sjukdomen använder våld?  


Inom detta forskningsområde finns vid CPF idag två forskargrupper:

Forensisk beteende- och neurovetenskap

I denna forskargrupp bedriver vi flera olika studier med fokus på individuella faktorer som utgör särskild risk för våldsamt beteende. Vi undersöker också biologiska markörers koppling till våldsbrott och till psykopati. Gruppen har ett tiotal medlemmar som arbetar inom olika verksamheter såsom Rättsmedicinalverket, Region Stockholm, Polisen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. För mer info:

Forensisk epidemiologi

I forskargruppen fokuserar vi på att undersöka de faktorer som på gruppnivå är förknippade med våldsbrott samt återfall i sådana brott efter avtjänad påföljd. Vi jämför också, efter matchning på individuell nivå för brottstyp, de två typerna av frihetsberövande påföljder – fängelse och rättspsykiatrisk vård – med avseende på påföljdens längd och återfallsförebyggande effekt. Även denna grupps medlemmar, ett dussintal till antal, arbetar inom en rad olika verksamheter, däribland Rättsmedicinalverket, Region Stockholm och Polisen. För mer info: