Psykoterapiutbildning

Vid Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) bedrivs Karolinska Institutets utbildningar inom psykoterapi. KCP tillhandahåller både statliga utbildningar som söks via antagning.se, och uppdragsutbildningar vilka framför allt riktar sig till anställda inom Stockholms läns landsting.

Kompetenscentrum för psykoterapi ger Karolinska Institutets psykoterapeutprogram (90 hp) som är ett av de statligt finansierade psykoterapeutprogrammen i Sverige. 

KCP utbildar i Karolinska Institutets regi årligen cirka 300 studenter i psykoterapi på olika nivåer. Utmärkande för psykoterapeutprogrammet vid KCP är den omfattande verksamhetsförlagda utbildningen, vilket gör oss unika vid jämförelse med andra motsvarande utbildningar. Vi samarbetar med flera vårdcentraler och psykiatriska mottagningar i Stockholmsområdet, och våra studenter placeras i olika verksamheter beroende på hur långt de har kommit i utbildningen. 

Under basutbildningen förläggs placeringen till en vårdcentral där patienterna har en lindrig till måttlig psykiatrisk problematik och där studenten får tät handledning. Under sista året på psykoterapeutprogrammet kan studenterna placeras på en specialinriktad psykiatrisk mottagning där problematiken hos patienterna är mer omfattande.