Omvårdnad för suicidnära personer (7,5 p)

 • 2024-09-13

 • 0 - 0

 • Körs digitalt via Zoom.

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Kursmål 

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna  

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer 
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd 
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid  
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området 
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser  
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd  
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer. 
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd  
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.  

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. Kursen pågår under 10 veckor och inleds med att deltagaren läser in sig på litteraturen inför kursträffarna.

Under de fyra digitala kursdagar ligger fokus på dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

För studenter på kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Tid och plats

Fredag 13/9

Fredag 11/10

Fredag 8/11

Fredag 22/11

Kursen körs helt digitalt. 

Ansvarig institution

Kursen ges av Fortbildningen som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enhete renligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper.  

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift ex moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer information. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Sista anmälningsdagen är den 16 augusti 2024.

 

 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Barn och unga, Vuxna