Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Årligen ger enheten för utveckling och implementering en längre kurs (11 dagar) i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser (2 dagar) inriktade på olika psykiatriska tillstånd.

Kurserna vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård och är avgiftsfria för personal i regionens psykiatriska heldygnsvård. Om personalen går alla kurser eller någon enstaka beror på behovet av kunskap och färdigheter. Rekommendationen är att gå den längre kursen först som ger en bred och grundläggande kunskap.

Kurserna innehåller utöver föreläsningar med interaktiva moment, individuella uppgifter och seminarier för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. I den längre kursen ingår en individuell examinationsuppgift.

Kursernas mål är att ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd och besvär samt praktiska färdigheter i omvårdnad. Vår vision är att deltagarna ska stärkas i sin yrkesroll, känna stolthet över sitt arbete och kunna bidra till att utveckla omvårdnaden på sin arbetsplats. Utveckling av kurserna har skett i dialog med föreläsare, verksamhetsföreträdare och deltagare.

Läs mer om respektive kurs: