Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Årligen ger enheten för utveckling och implementering en längre kurs (11 dagar) i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser (2 dagar) inriktade på olika psykiatriska tillstånd.

Kurserna vänder sig i första hand till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård i regionens psykiatriska heldygnsvård. Om personalen går alla kurser eller någon enstaka beror på behovet av kunskap och färdigheter. Rekommendationen är att gå den längre kursen först som ger en bred och grundläggande kunskap.

Kurserna innehåller utöver föreläsningar med interaktiva moment, individuella uppgifter och seminarier för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. I den längre kursen ingår en individuell examinationsuppgift.

Kursernas mål är att ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd och besvär samt praktiska färdigheter i omvårdnad. Vår vision är att deltagarna ska stärkas i sin yrkesroll, känna stolthet över sitt arbete och kunna bidra till att utveckla omvårdnaden på sin arbetsplats. Utveckling av kurserna har skett i dialog med föreläsare, verksamhetsföreträdare och deltagare.

Målgrupp

Kursen är avgiftsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda i Region Gotland.

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kurserna mot en kursavgift, för mer information se i kursbeskrivningen för respektive kurs. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. OBS! För dessa kurser har personal från psykiatri heldygnsvård förtur, därefter övrig personal inom Psykiatrin och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs som har en öppen anmälan hittar du i kurskatalogen. 

  • Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på hösten)
  • Fördjupning beroendetillstånd - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på vårterminen)
  • Fördjupning depression och bipolär sjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på vårterminen)
  • Fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på vårterminen)
  • Fördjupning psykossjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på vårterminen)
  • Fördjupning ätstörning - grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (ges på vårterminen)

Kurserna ges årligen av CPF Utveckling & implementering, och administreras av CPF Fortbildning.

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.