Utveckling och implementering

Enheten CPF Utveckling och implementering (tidigare Modulstöd) arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och stöder psykiatriska verksamheter i Region Stockholm med förbättring- och implementeringsarbete. Fokus är att utifrån patientens behov utveckla kvalitet, jämlikhet och säkerhet i vården samt att bidra till att skapa en organisation som stimulerar lärande.

Enheten arbetar i nära samarbete med de psykiatriska klinikerna och våra medarbetare har alla en bakgrund i kliniskt psykiatriskt arbete. Detta kombineras med specifika kunskaper i vårdutveckling, metod, implementering och forskning för att nå enhetens mål:

  • I samverkan med den psykiatriska vården utveckla metoder för att lösa kliniska utmaningar
  • Utvärdera de metoder vi arbetar med
  • Implementera metoder i psykiatrin som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet

Stöd till psykiatrin

Vi erbjuder vårt stöd utifrån moduler. Det innebär att vi har färdiga program, som vi kallar moduler, för att implementera nya arbetssätt. Arbetssättet i en modul är  tidigare testat och fungerar. Vid implementeringen arbetar vi strukturerat med ett coachande förhållningssätt för att stödja verksamheternas arbete med kontinuerlig förbättring och utveckling.

 

Våra moduler

  • Självvald inläggning

Ett arbetssätt för att minska tvångsvård och långa inläggningar samt öka autonomi och delaktighet hos patienter med stort återkommande behov av heldygnsvård. Arbetssättet har testats under flera år med goda erfarenheter för flera patientgrupper och kommer nu implementeras och utvärderas i hela regionen.

  • Lugna rummet

Vi stödjer psykiatriska avdelningar att inreda ett särskilt rum för patienters känslomässiga egenvård. Med rummet följer ett arbetssätt som syftar till att öka patienters autonomi och till att bryta negativa spiraler genom att erbjuda alternativ stresshantering.

  • Kurser för personal i heldygnsvården

Kurser i grundläggande psykiatri med fokus på omvårdnad och kliniska färdigheter. Kurserna riktar sig till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning och består av en baskurs om 10 heldagar och kortare 2-dagars kurser med fokus på olika patientgrupper. Kurserna är kostnadsfria för personal i regionens psykiatriska heldygnsvård.

 

Moduler under utveckling som vi testar i projektform

  • Förbättringsarbete och implementering (tidigare Frigör tid till vård)

Modulen utbildar och stöder verksamheters initiativ till förbättrade arbetssätt och bistår med kunskap och verktyg för intervention, implementering, utvärdering och hållbarhet över tid.

  • Braining – fysisk aktivitet i psykiatrin

I modulen leder och deltar personal i psykiatrin i fysisk träning för patienter som en tilläggsbehandling till andra insatser. Fysisk aktivitet har starkt stöd som behandling av psykisk ohälsa och förbättrar fysisk hälsa. Projektet drivs av Lina Martinsson och Åsa Anger som har utvecklat och prövat metoden på psykiatri sydväst sedan 2017 med goda erfarenheter av arbetssättet.

  • Samtalsstöd i heldygnsvården

Samtalsbehandling bör vara en naturlig del av den psykiatriska heldygnsvården och har starkt stöd i forskning. Trots detta erbjuds patienter sällan samtal och personal upplever ofta att utrymmet begränsas av andra uppgifter. I modulen ingår utvecklingsprojektet ”Ett samtal om dagen” som utvecklats av Åsa Steinsaphir på Norra Stockholms psykiatri såväl som utbildning och handledning i enkla behandlande samtal utifrån en utveckling av Kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Under flikarna här intill beskrivs varje modul mer utförligt utifrån arbetssätt, tidigare utvärdering, vad modulen innebär för en verksamhet som vill komma igång samt hur man ansöker om modulen.