Samtal i heldygnsvården

Att samtala med patienter är en av de viktigaste kärnkomponenterna i psykiatrisk omvårdnad. Syftet med modulen Samtal i heldygnsvård är att skapa en mer personcentrerad och jämlik vård och det kan uppnås genom att strukturera enheternas arbete baserat på evidensbaserade metoder. Centrum för psykiatriforskning erbjuder nu implementeringsstöd för samtalsinsatserna för hela den psykiatriska heldygnsvården i Region Stockholm.

Ett samtal om dagen (ESOD) och Samtal baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT-samtal), är namnen på de två samtalsinsatser som idag finns inom samtalsprojektet och som personal i heldygnsvård kan erbjuda patienter. Centrum för psykiatriforskning ger enheter stöd i implementeringen av insatserna. Implementeringen anpassas till hur arbetet med samtal ser ut på den aktuella enheten. De kan med fördel genomföras stegvis på så vis att ESOD (steg 1) implementeras först och därefter introduceras KBT-samtal (steg 2).

Ett samtal om dagen

Syftet med ett samtal om dagen är att alla patienter på avdelningen erbjuds möjlighet till ett bokat samtal varje dag. Detta kan påverka patienters tid i heldygnsvården avsevärt och har visat sig öka patienters delaktighet i vården. Det ger också en bättre struktur åt omvårdnaden och gör vården mer jämlik. Ett samtal om dagen är ett exempel på personcentrerad vård och det finns ett par utvärderingar genomförda i Region Stockholm som stödjer betydelsen av ESOD. Samtalen som erbjuds inom ramen för ESOD skall vara förbokade, tidsbegränsade till max 30 minuter och initieras av personal. I samtalet ges patienten möjlighet att prata om det som är viktigt för denne. Ett samtal om dagen startade som ett vårdutvecklingsprojekt på avdelning 25 Norra Stockholms Psykiatri.

KBT-samtal

Syftet med KBT-samtalen är att hjälpa patienter att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla och skapar livskvalitet på kort och lång sikt. Samtalen ska ge patienterna färdigheter att hantera besvärande tankar och känslor. Med de nya färdigheterna ska de kunna ägna sig åt att göra saker som är viktiga i deras liv trots oro, ångest och nedstämdhet.

Implementeringsstöd

Centrum för psykiatriforskning tillhandahåller implementeringsstöd i form av material, deltagande i möten, kvalitetssäkring av samtalsstruktur och fortbildning under en längre tid. Centrum för psykiatriforskning är även med och ansvarar för den forskning som bedrivs inom samtalsprojektet. Från hösten 2022 tar vi emot nya förfrågningar i samtalsprojektet. Kontakta oss på enheten för utveckling och implementering via mejl om du vill veta mer.