Lugna Rummet – ett rum för känslomässig egenvård inom psykiatrin

Syftet med modulen är att öppna ett Lugna Rummet för att kunna erbjuda patienterna en plats för avslappning och välbefinnande, och stödja dem att utveckla egna lugnande eller aktiverande strategier och att öka patienttillfredsställelsen. 

Vad är Lugna Rummet?

Lugna Rummet är ett sinnesstimulerande behandlingsrum inom den psykiatriska heldygnsvården. Rummen är inredda med fokus på aktivt lugnande stimuli kopplat till syn, känsel, hörsel och doft. Där finns avslappningsfåtölj med fotpall, fototapet som visar en ljus skog, boll- samt kedjetäcke, MP3-spelare med naturljud och avslappningsmusik samt olika doftoljor.

Genom utbildning och implementering av Lugna Rummet är syftet att medarbetarna ska få en förbättrad arbetsmiljö, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen.

Lugna rummet prövades under 2011-2014 som ett av delprojekten inom Heldygnsvårdsprojektet Parasollet. De fyra första av de tio enheter som installerade Lugna Rummet har utvärderats på ett strukturerat sätt under ledning av med. dr. Anna Björkdahl.

Vilket stöd kan CPF erbjuda?

Modulstödet från CPF tillhandahåller stöd ute i verksamheten samt detaljerad metodbeskrivning på hur Lugna Rummet startas upp och underhålls. Stödet omfattar medverkan vid initiala planeringsmöten med ledning och medarbetare, genomgång av modulmaterial, utbildning av de särskilt ansvariga på enheten samt stöd vid iordningställande av rum.

Även ett nätverk för de särskilt ansvariga på enheterna koordineras från CPF. Nätverket bjuder in till metodstödsträffar två gånger per år för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.