Övriga utbildningar

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

För att söka någon av nedanstående kurser, klicka här.


Grundläggande utbildning i psykiatrisk utredning

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården.

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp

För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformades behandlingsmetoden Emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT).  ERGT är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Som deltagare i denna kurs får du lära dig djupgående färdigheter för att förstå, identifiera och tolerera känslor, värderad riktning och känsloregleringsfärdigheter.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Compassionfokuserad terapi, 7.5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom ”tredje vågens KBT”. CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, 7,5 hp

Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och praktisk kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete. Lärargruppen är världsledande inom sina specifika områden inom ACT och har även varit del av att implementera ACT i medicinska, psykiatriska och prestationshöjande sammanhang. 

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Kursen syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och kommer också att innehålla handledning till nystartade team. 

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

KBT vid PTSD är vår nya kurs vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Stockholm.  
Kursen innehåller metoden Prolonged Exposure. Kursen ger PE certifikat samt är ackrediterad som specialistkurs för psykologer.