Positronemissionstomografi

Positronemissionstomografi, förkortas PET och är en bildteknik som kan användas för att kartlägga mängden och fördelningen av olika protein, som receptorer och enzym, i levande djur och människa.

PET Core Facility har ett instrument, speciellt utvecklade för kliniska studier av människohjärnan, det är ett av världens cirka tio HRRT PET-instrument, som ger den bästa upplösningen. Vi har också två instrument avsedda för smådjur.

Våra kliniska projekt syftar till att besvara viktiga frågor kring flera av hjärnans sjukdomar, bland andra psykos, depression, adhd, autism och Parkinsons sjukdom. Det gör vi genom att undersöka patienter och friska människor med PET, varvat med undersökningar och tester för att mäta sjukdomssymptom, kognitiv funktion och personlighetsdrag.

Vi undersöker också den biologiska effekten som patienter får av olika behandlingar, såsom läkemedel och psykoterapi. Vi utvecklar även metoder för avancerad bildanalys och är världsledande på att ta fram nya spårämnen för PET.

Lars Farde och Christer Halldins forskargrupp inriktar sig på metodutveckling och på tillämpad forskning. En tyngdpunkt är utveckling av nya spårämnen för att med PET kunna undersöka hjärnans biokemi. Därvid är dopamin- och serotoninsystemen av speciellt intresse för forskning kring psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Gruppen har en rad industriella samarbeten varigenom de bidrar till pågående läkemedelsprojekt och dessutom får tillgång till intressanta molekyler som kan utvecklas till nya radioaktivt inmärkta spårämnen för PET. Jacqueline Borg ansvarar för forskning på autismspektrumstörningar. Hennes forskning syftar bland annat till att identifiera biomarkörer av särskild vikt för de sociala och kognitiva beteenden som personer med autism uppvisar.

Andrea Varrones forskargrupp utvecklar molekylära hjärnavbildningsmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar. Forskningsarbetet baseras på en helt translationell avbildningsplattform som innefattar både djurmodeller och människor. I utvecklingen av avbildningsmarkörer används även in vitro och autoradiografiska tekniker.

Johan Lundbergs forskargrupp har som övergripande syfte att bidra till utvecklingen av bättre behandlingar av psykisk sjukdom. Detta sker genom studier av det biologiska underlaget till psykisk sjukdom, särskilt depression, verkningsmekanismer för dess behandlingar samt prediktorer för behandlingsrespons. Metoderna inkluderar molekylär hjärnavbildning, magnetresonansspektroskopi och kvantitativ analys av perifera biomarkörer. Forskargruppen utvecklar verktyg för analys och statistisk bearbetning av data skapade med molekylär hjärnavbildning. 

Simon Cervenka forskar på psykossjukdomar med molekylär hjärnavbildning. Cervenka använder positronemissionstomografi för att undersöka hjärnan hos patienter med nyinsjuknad psykossjukdom. Han studerar även det biokemiska underlaget för personlighet och kognitiv funktion, samt driver flera projekt kring metodutveckling inom kvantifiering av PET-data.