Självvald inläggning

Självvald inläggning innebär att patienter kan skriva en överenskommelse med heldygnsvård och öppenvård vilket ger dem möjligheten att själva bedöma att de ska skrivas in i psykiatrisk heldygnsvård. Förutsatt att platsen för Självvald inläggning är ledig kan patienten komma till avdelningen när som helst på dygnet, utan att hens vårdbehov bedöms av en läkare. Patienten skrivs in och ut av en sjuksköterska med delegering.

Under vistelsen erbjuds patienten samma vård som vid ett ordinarie vårdtillfälle och följer avdelningens ordningsregler och rutiner. Patienten kan stanna på Självvald inläggning upp till fyra dagar, vid max tre tillfällen per månad, med möjlighet till individuella justeringar.

Ansvar för sin egen vård

Syftet med Självvald inläggning är att främja patienternas delaktighet, autonomi och ansvar för sin egen vård. Vid ökad stress och hotande kris kan Självvald inläggning förebygga ytterligare försämring. Det är behandlande läkare i samråd med personal i heldygnsvården och öppenvården som beslutar om vem som erbjuds en överenskommelse för Självvald inläggning. Beslutet fattas enligt följande kriterier:

- pågående kontakt med öppenvård

- en individuell vård- och krisplan

- har brukat heldygnsvård senaste året

- förväntat högt vårdbehov

- är intresserad och förstår innebörden av Självvald inläggning.

Grundprincipen för Självvald inläggning har sedan flera år tillbaka tillämpats i bland annat Nederländerna och Norge, med resultat som visat på upplevd ökad självständighet hos patienter och färre vårddygn för såväl frivillig- som tvångsvård.

Sedan 2014 har Självvald inläggning testats som tre projekt inom psykiatrin i Region Stockholm för att utvärderas i svenska förhållanden. Centrum för psykiatriforskning ledde projektet för psykospatienter sedan 2016.

Brett införande

Regionfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som bedriver psykiatrisk heldygnsvård inom Region Stockholm ska erbjuda Självvald inläggning. CPF har i uppdrag att stötta verksamheterna i implementeringen samt att utvärdera metoden och har för det tagit fram en modell för Självvald inläggning som är oberoende av diagnos. Den nya generiska implementeras på omkring fem nya enheter per termin i både vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin.

CPF erbjuder stöd till verksamheterna i alla faser av implementering med upprättande av rutiner, utbildningsinsatser och utvärdering tillsammans med ledning och ansvariga inom dessa verksamheter.