KBT vid ätstörningar

 • 2024-02-29

 • 9 - 12

 • Torsplan samt Stockholm Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin (och primärvården i mån av plats) och möter patienter med ätstörningar. Denna kurs syftar till öka din kunskap kring ätstörningar och framför allt behandling enligt KBT-E som är en evidensbaserad metod för behandling av vuxna (och används även från 16 års ålder). Kursen innehåller föreläsningar blandat med praktiska moment som färdighetsträning och handledning. Kunskaper i KBT motsvarande Steg 1 krävs för att tillgodogöra sig kursen.

Syfte med kursen

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens i att arbeta med patienter med ätstörningar för vuxna i enlighet med evidensbaserad behandling.

I detta innefattas grundläggande kunskaper i området, bedömning och konceptualisering av patientens besvär, att kunna genomföra de interventioner som ingår i behandling av vanligt förekommande ätstörningar. Vidare ska man efter genomgången utbildning kunna evaluera behandlingsresultat och även identifiera de utmaningar som terapeutiskt arbete med denna patientgrupp erbjuder.

Kursen är introducerande i en behandlingsmodell och tanken är att insatser på deltagarens arbetsplats sedan ska kunna leda till uppföljning av implementerandet av modellen i den kliniska vardagen.

Kursmål 

Efter genomgången skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 

 • Redogöra för grundläggande biologiska, psykologiska och psykosociala mekanismer aktuella vid ätstörningar 
 • Redogöra för principerna för kognitiv beteendeterapeutisk behandling för ätstörningar (KBT-E), samt att kunna relatera dessa till ovanstående mekanismer 

Färdigheter och förmågor 

 • Applicera en kognitiv beteendeterapeutisk modell för kartläggning och konceptualisering vid ätstörningar.  
 • Genomföra terapeutiska interventioner som ingår i KBT-E vid ätstörningar 
 • Utvärdera behandlingsresultat på individuell nivå vid behandling av ätstörningar. 

Värderingar och förhållningssätt 

 • Värdera insatser i behandling av ätstörningar utifrån aktuellt forskningsläge. 
 • Förhålla sig till en behandlingsmodell med bibehållande av en fungerande arbetsallians. 
 • Utvärdera egen kompetens och behov av lärande inom det aktuella området.

Målgrupp  

Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med vuxna patienter med ätstörningar. Som förkunskaper förutsätts att personen har en grundläggande psykoterapiutbildning inom Kognitiv Beteendeterapi eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Vidare behöver personen ha arbetsförhållanden som gör utbildningen tillämplig, då den bygger på att deltagarna applicerar färdigheter i eget behandlingsarbete.

Kursupplägg

Inläsningsperiod före och under kursen.  

Quiz: Innan varje föreläsning besvarar deltagarna en quiz, som täcker de kapitel / delar som föreläsningen omfattar. Syftet med quiz är att motivera inläsningen och ge deltagarna en feedback på hur mycket de kan.

Innan introduktionstillfället, senast den 29/2 kl 23.59:  Kursdeltagare skickar in tre frågor eller områden som de vill få belysta / besvarade under kursen.

Introduktionstillfälle inkluderar: kursens upplägg och arbetsformer presenteras, kunskapskontroll via webbaserat system (quiz), förväntningar på kursdeltagare vid färdighetsträningstillfällen/verkstäder, förväntningar för handledning, närvaro förväntas.

Föreläsningar: genomlysning av KBT-E modellen.

Färdighetsträning: träning i att leverera psykoedukation, rational och interventioner kopplade till föreläsningen på förmiddagen. Aktivt deltagande krävs. 3 grupper med 3 lärare.

Handledning: fokus på interventioner i behandlingen, planering inför interventioner, hur det gått, vad man gjort, vad var svårt. Aktivt deltagande krävs. 3 grupper med 3 lärare.

Ätstörningsinnehåll: Diagnoser, bedömning, konceptualisering och interventioner i behandlingen.

Litteratur

Bok

Fairburn, C. G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. Guilford Press. Kapitel 2 – 12 läses, cirka 190 sidor

Forskningsartiklar (ca 100 sidor)

2 artiklar av Janet Treasure, en beskriver framförallt svältens somatiska konsekvenser och en som sammanfattar det viktigaste kring ätstörningar inom de flesta områden. Fler tillkommer.

Övrig litteratur:

(Att övervinna hetsätning), (När det hälsosamma blir ohälsosamt)

Examination 

Examination sker löpande under utbildningen i form av quiz och skriftliga uppgifter, samt i bedömning av uppvisade färdigheter såväl i rollspelade situationer under färdighetsträning och handledning av behandlingsarbete.

Tid och plats

8 kurstillfällen: 

7/3 kl 09.00-15.30:

Föreläsning 1, Färdighetsträning 1, Torsplan 

21/3 kl 09.00-15.30:

Föreläsning 2, Färdighetsträning 2, Stockholm Centrum för ätstörningar

28/3 kl 09.00-12.00:

Handledning 1, Stockholm Centrum för ätstörningar

11/4 kl 09.00-15.30:

Föreläsning 3, Färdighetsträning 3, Stockholm Centrum för ätstörningar

18/4 kl 9.00-11.00:

Handledning 2, Stockholm Centrum för ätstörningar  

2/5 kl 9.00-16.00:

Föreläsning 4, Färdighetsträning 4, Stockholm Centrum för ätstörningar

16/5 kl 9.00-11.00:

Handledning 3, Stockholm Centrum för ätstörningar                            

30/5 kl 9.00-12.00:

Handledning 4, Kursavslutning, Stockholm Centrum för ätstörningar

Anmälan och avgift

Avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO anställda och upphandlade enheter inom Region Stockholm och Gotland inom Psykiatrin och Primärvården.

För prioriteritetsordning för sökanden och avgift, se information till höger.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift 3583 ex moms. För mer information, kontakta utbildningsadmininstratören. 

Anmälan

 • Anmälan är bindande. Hämta därför in godkännande från chef gällande följande innan du anmäler dig gällande: 
  • Ditt deltagande
  • Inköp av kurslitteratur
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Först till kvarn! Endast 24 platser lediga!

Sista anmälningsdagen är den 22 februari 2024.

 

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, VT24, Dietist, Undersköterska