KBT vid ätstörningar

 • 2024-09-05

 • 0 - 0

 • Stockholm Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin (och primärvården i mån av plats) och möter patienter med ätstörningar. Denna kurs syftar till öka din kunskap kring ätstörningar och framför allt behandling enligt KBT-E som är en evidensbaserad metod för behandling av vuxna (och används även från 16 års ålder). Kursen innehåller föreläsningar blandat med praktiska moment som färdighetsträning och handledning. Kunskaper i KBT motsvarande Steg 1 krävs för att tillgodogöra sig kursen.

Syfte med kursen

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens i att arbeta med patienter med ätstörningar för vuxna i enlighet med evidensbaserad behandling.

I detta innefattas grundläggande kunskaper i området, bedömning och konceptualisering av patientens besvär, att kunna genomföra de interventioner som ingår i behandling av vanligt förekommande ätstörningar. Vidare ska man efter genomgången utbildning kunna evaluera behandlingsresultat och även identifiera de utmaningar som terapeutiskt arbete med denna patientgrupp erbjuder.

Kursen är introducerande i en behandlingsmodell och tanken är att insatser på deltagarens arbetsplats sedan ska kunna leda till uppföljning av implementerandet av modellen i den kliniska vardagen.

Kursmål 

Efter genomgången skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 

 • Redogöra för grundläggande biologiska, psykologiska och psykosociala mekanismer aktuella vid ätstörningar 
 • Redogöra för principerna för kognitiv beteendeterapeutisk behandling för ätstörningar (KBT-E), samt att kunna relatera dessa till ovanstående mekanismer 

Färdigheter och förmågor 

 • Applicera en kognitiv beteendeterapeutisk modell för kartläggning och konceptualisering vid ätstörningar.  
 • Genomföra terapeutiska interventioner som ingår i KBT-E vid ätstörningar 
 • Utvärdera behandlingsresultat på individuell nivå vid behandling av ätstörningar. 

Värderingar och förhållningssätt 

 • Värdera insatser i behandling av ätstörningar utifrån aktuellt forskningsläge. 
 • Förhålla sig till en behandlingsmodell med bibehållande av en fungerande arbetsallians. 
 • Utvärdera egen kompetens och behov av lärande inom det aktuella området.

Målgrupp  

Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med vuxna patienter med ätstörningar. Som förkunskaper förutsätts att personen har en grundläggande psykoterapiutbildning inom Kognitiv Beteendeterapi eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Vidare behöver personen ha arbetsförhållanden som gör utbildningen tillämplig, då den bygger på att deltagarna applicerar färdigheter i eget behandlingsarbete.

Kursupplägg

Inläsningsperiod före och under kursen.  

Quiz: Innan varje föreläsning besvarar deltagarna en quiz, som täcker de kapitel / delar som föreläsningen omfattar. Syftet med quiz är att motivera inläsningen och ge deltagarna en feedback på hur mycket de kan.

Innan introduktionstillfället:  Kursdeltagare skickar in tre frågor eller områden som de vill få belysta / besvarade under kursen.

Introduktionstillfälle inkluderar: kursens upplägg och arbetsformer presenteras, kunskapskontroll via webbaserat system (quiz), förväntningar på kursdeltagare vid färdighetsträningstillfällen/verkstäder, förväntningar för handledning, närvaro förväntas.

Föreläsningar: genomlysning av KBT-E modellen.

Färdighetsträning: träning i att leverera psykoedukation, rational och interventioner kopplade till föreläsningen på förmiddagen. Aktivt deltagande krävs. 3 grupper med 3 lärare.

Handledning: fokus på interventioner i behandlingen, planering inför interventioner, hur det gått, vad man gjort, vad var svårt. Aktivt deltagande krävs. 3 grupper med 3 lärare.

Ätstörningsinnehåll: Diagnoser, bedömning, konceptualisering och interventioner i behandlingen.

Litteratur

Bok

Fairburn, C. G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. Guilford Press. Kapitel 2 – 12 läses, cirka 190 sidor

Forskningsartiklar (ca 100 sidor)

2 artiklar av Janet Treasure, en beskriver framförallt svältens somatiska konsekvenser och en som sammanfattar det viktigaste kring ätstörningar inom de flesta områden. Fler tillkommer.

Övrig litteratur:

(Att övervinna hetsätning), (När det hälsosamma blir ohälsosamt)

Examination 

Examination sker löpande under utbildningen i form av quiz och skriftliga uppgifter, samt i bedömning av uppvisade färdigheter såväl i rollspelade situationer under färdighetsträning och handledning av behandlingsarbete.

Tid och plats

Plats:

Kursen ges fysiskt på Stockholm centrum för ätstörningar (SCÄ), Wollmar Yxkullsgatan 27, 118 50 Stockholm.

Tid:

29/8 kl. 23.59: Skicka in svar på vad du vill få med dig, vad du vill kunna när kursen är slut.

5/9 kl. 9-15: Föreläsning 1 - Introduktion till kursen, Undervisningsformer, Förväntningar, vad vill man lära sig. Bedömning, diagnos, konceptualisering & Färdighetsträning 1 - Introduktion och färdighetsträning.

19/9 kl. 9-15: Föreläsning 2 - Fas 1, s lista på s 50, vägning, viktgraf, matdagbok, regelbundet ätande, kräkning, överdriven träning, signifikanta andra & Färdighetsträning 2 - Intro & färdighetsträning

26/9 kl. 9-12: Handledning 1

10/10 kl. 9-15: Föreläsning 3 - fas2, fas3 interventioner & Färdighetsträning 3

17/10 kl. 9-12: Handledning 2

7/11 Kl. 9-15: Föreläsning 4 - Fas 3, fas 4 & Färdighetsträning 4 

14/11 Kl. 9-11: Handledning 3

28/11 Kl. 9-12: Handledning 4 & Förväntningar - hur blev det, Vad har man lärt sig, Feedback på kursen

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta utbildningsadministratör Lina Collsiöö på e-post: lina.collsioo@ki.se

Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

 • Anmälan är bindande. Hämta därför in godkännande från chef gällande följande innan du anmäler dig gällande: 
  • Ditt deltagande
  • Inköp av kurslitteratur
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Först till kvarn gäller. Kursen har 24 platser.

Sista anmälningsdagen är den 8 augusti 2024.

 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Dietist, Undersköterska, Vuxna