Utlysning av ekonomiskt forskningsstöd till post-dok inom psykiatri

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för post-dok kandidater för att främja den kliniskt inriktade forskningen. ALF-medel för kliniskt inriktad medicinsk forskning avser ett brett ämnesperspektiv och forskning av sådan kvalitet och sådant innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till disputerade och kliniskt verksamma forskare.

Medel avsätts i första hand för frigörande av tid motsvarande fyra månaders forskning på heltid under 2022 och 2023. Medlen rekvireras av verksamheten (kliniken) och används för forskning inom ramen för anställning inom Region Stockholm, vilket förutsätter samtycke från vederbörande verksamhetschefer. Det maximala belopp som utbetalas är 45 000 kr/månad, plus tillägg av sociala avgifter.

Behörig att söka är kliniskt verksam person som

 • har en anställning inom Region Stockholm eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län.
 • har avlagt doktorsexamen efter den 1 januari 2018. Om sökande inte har avlagt doktorsexamen när ansökan lämnas in ska denna kompletteras med examensbevis senast den 1 september 2021.

Ansökan

 • Ansökan kommer att granskas av externa sakkunniga och bedömas med avseende på projektets frågeställning, metodik, patientnytta och forskargruppens kompetens. Forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling.
 • Ansökan består av följande handlingar, samt innehållsförteckning:
 • Projektbeskrivning Max fem sidor, referenslista ej medräknad. Innehållande: bakgrund, mål, metoder, planerade delprojekt, forskningens betydelse för psykiatri inklusive patientnytta.
 • Curriculum vitae och egen publikationslista (max 3 sidor)
 • Bevis på avlagd doktorsexamen
 • Postdoc supervisor agreement
 • Kort presentation av den forskargrupp där den sökande kommer att vara verksam och beskrivning av kompetensen i forskargruppen
 • Av prefekt bestyrkt institutionsanknytning till Karolinska Institutet.
 • Yttrande från verksamhetschef om att erforderligt utrymme för att bedriva forskning ges inom ramen för anställningen med bibehållen lön.
 • För sökande som beviljats CPF:s forskningsstöd för post-dok under föregående period ska skicka med en lista på publlikationer och presentation av hur forskningen har fortlöpt. (max 2 sidor)

Det finns inget ytterligare formulär att fylla i. Ansökan består av de 6 delarna som beskrivs ovan och inlämnas i 4 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska skickas till Hanna Eriksson, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm.

Ansökningstiden är stängd för i år, nästa ansökningsperiod öppnas i maj 2022.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström (nitya.jayaram@ki.se)