Utlysning av lönebidrag till postdoktorer

Centrum för psykiatriforskning utlyser lönebidrag för postdoktor-kandidater för att främja klinisk forskning med relevans för psykiatrin. Forskningen ska vara av sådan kvalitet och sådant innehåll så att den förbättrar och utvecklar den psykiatriska vården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till disputerade och kliniskt verksamma forskare.

Medel avsätts i första hand för frigörande av tid motsvarande fyra månaders forskning på heltid under 2025 och 2026. Medlen rekvireras av verksamheten (kliniken) och används för forskning inom ramen för anställning inom Region Stockholm, vilket förutsätter samtycke från vederbörande verksamhetschefer. Det maximala belopp som utbetalas är 45 000 kr/månad, plus tillägg för sociala avgifter.

Behörig att söka är kliniskt verksam forskare inom psykiatrin som:

 • är kliniskt aktiv och har en anställning inom Region Stockholm eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län.
 • har avlagt doktorsexamen efter den 1 januari 2021. 

 

Ansökan

 • Ansökan kommer att granskas av externa sakkunniga och bedömas med avseende på projektets frågeställning, metodik och patientnytta. Forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling.
 • Ansökningen måste innehålla information om var studien är förregistrerad 
 • Ansökan består av följande handlingar, samt innehållsförteckning:
 • Projektbeskrivning max åtta sidor (typsnitt storlek 12), referenslista ej medräknad. Innehållande de obligatoriska rubrikerna: bakgrund, mål, metoder, planerade delprojekt, sökandes roll i projektet, forskningens betydelse för psykiatrin inklusive patientnytta. Redovisa även annan beviljad finanisiering av projektet i budget.
 • Curriculum vitae som styrker en självständig forskningsprofil och egen publikationslista (max 3 sidor)
 • Bevis på avlagd doktorsexamen
 • Postdoc supervisor agreement
 • Av prefekt bestyrkt institutionsanknytning till Karolinska Institutet.
 • Yttrande från verksamhetschef på klinik om att erforderligt utrymme för att bedriva forskning ges inom ramen för anställningen med bibehållen lön.

Det finns inget ytterligare formulär att fylla i. Ansökan består av de obligatoriska rubrikerna som beskrivs ovan, de sammanfogas till en pdf och skickas till Hanna Eriksson hanna.c.eriksson@regionstockholm.se

Ansökningsomgången är öppen 

Ansök senast 30 augusti 2024 kl 16:00 

 

Vid frågor kontakta

Verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström (nitya.jayaram@ki.se)