Utlysning av ekonomiskt forskningsstöd till post-dok inom psykiatri

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för högst fyra post-dok för att främja den kliniskt inriktade forskningen. ALF-medel för kliniskt inriktad medicinsk forskning avser ett brett ämnesperspektiv och forskning av sådan kvalitet och sådant innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården, oberoende av vilken profession forskaren har inom vårdorganisationen. Ändamålet med dessa medel är att ge ekonomiskt stöd till disputerade kliniskt verksamma forskare.

Medel avsätts i första hand för frigörande av tid motsvarande fyra månaders forskning på heltid under 2020 och 2021. Medlen rekvireras av verksamheten (kliniken) och används för forskning inom ramen för anställning inom Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), vilket förutsätter samtycke från vederbörande verksamhetschef. Det maximala belopp som utbetalas är 45 000 kr/månad, plus tillägg av sociala avgifter.

Behörig att söka är kliniskt verksam person som

  • har en anställning inom Region Stockholm eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län.
  • har avlagt doktorsexamen efter den 1 januari 2016. Om sökande inte har avlagt doktorsexamen när ansökan lämnas in ska denna kompletteras med examensbevis senast den 1 september 2019.

Ansökan

Ansökan kommer att granskas av externa sakkunniga och bedömas med avseende på projektets frågeställning, metodik, patientnytta och forskargruppens kompetens. Forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling.

Ansökan består av följande handlingar, samt innehållsförteckning:

  • Forskningsplan. Max fem sidor, referenslista ej medräknad. Innehållande: bakgrund, mål, metoder, planerade delprojekt och forskningens betydelse, inklusive patientnytta.
  • Curriculum vitae med egen publikationslista (max 2 sidor)
  • Bevis på avlagd doktorsexamen
  • Kort beskrivning av den forskargrupp där den sökande kommer att vara verksam, samt kort CV (max en sida) för forskargruppsledare/post doc-handledare för sökande
  • Uppge institutionsanknytning till Karolinska Institutet. Anknytningen ska vara bestyrkt av prefekt.
  • Yttrande från verksamhetschef om att erforderligt utrymme för att bedriva forskning ges inom ramen för anställningen med bibehållen lön.

Ansökan ska skickas till Sofia Sjögren, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Ansökan inlämnas i 4 sammanhäftade kopior senast 31 maj 2019.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström (nitya.jayaram@ki.se)