KCP Barn och unga: Kurser HT 2023

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en större examinerande skriftlig uppgift mot slutet av kursen.

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning 

Grundläggande diagnostik, 1,5 dag.

Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra grundläggande barnpsykiatrisk diagnostik, samt övergripande kunskap om de vanligaste diagnoserna.

Kursdagar: 13/10; 20/10; 27/10 (9-12)
Sista anmälningsdag: 13/9
Kursinformation
Intygsblankett

Barnpsykiatrisk bedömning, 1,5 dag.

Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra barnpsykiatriska bedömningar ändamålsenligt och flexibelt, där specialistuppdraget balanseras med barnperspektiv och familjens förutsättningar.

Kursdagar: 10/11; 17/11; 24/11 (9-12)
Sista anmälningsdag: 10/10
Kursinformation
Intygsblankett

DC:0-5.

Kursinformation

Diagnostik och bedömning vid depression, 3 dagar.

Depression vid tidig ålder är en allvarlig riskfaktor. Trots detta är depression hos barn och ungdom underdiagnostiserat. Den här kursen syftar till att ge kompetens i att upptäcka och diagnostisera depression i de komplexa fall som vanligen förekommer inom barn och ungdomspsykiatri. 

Kursdagar: 1/12, 8/12, 15/12
Sista anmälningsdag: 1/11
Kursinformation
Intygsblankett

KBT för barn och unga: Modulutbildningar

För att underlätta för behandlare som arbetar med barn och unga att kunna tillämpa de riktlinjer som finns för evidensbaserad behandling är ”KBT i barn- och ungdomspsykiatrisk-kontext” modulbaserad. Alla moduler är centrala komponenter i de evidensbaserade behandlingsmodeller som bör erbjudas målgruppen. Idén med modulerna är att behandlare kan välja moduler utifrån baskunskap och behov. Exempelvis bör den som endast har begränsad kunskap om KBT starta med de första modulerna, medan behandlare med god KBT-kompetens kan välja de moduler som man specifikt önskar fördjupa sig i. Modulerna kommer efter hand att bli fler samt byggas på med fördjupningar i de centrala komponenterna.

Modul 1: Grunder i KBT, 1,5 dagar.

Den här modulen går igenom de grundläggande terapeut-färdigheter som man behöver för att genomföra KBT. Allt inom ramen för den teoretiska grund som KBT utgår ifrån. 

Kursdagar: 8/9 (9-16); 15/9 (9-12)
Sista anmälningsdag: 23/8
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 2: Beteendeanalys, 1,5 dagar.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har starkt forskningsstöd och bygger i hög utsträckning på inlärningspsykologi: principerna som styr hur specifika beteenden lärs in, vidmakthålls eller släcks ut, i olika kontexter. I denna inledande kurs introduceras grundläggande beteendeanalytiska begrepp och verktyg som ligger till grund för beteendeterapeutiskt behandlingsarbete.

Kursdagar: 2/10; 9/10 (9-12)
Sista anmälningsdag: 12/9
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 3: Fallformulering, 2,5 dagar.

En bärande del av kognitiv beteendeterapi (KBT) är så kallad fallformulering, där man samlar och syntetiserar diagnostiska överväganden, funktionell analys (inkl vidmakthållande faktorer), samt behandlingsplan med individuella mål och delmål och plan för utvärdering. En gedigen fallformulering är särskilt viktigt vid komplexa fall och utgör ett värdefullt kliniskt verktyg. I denna påbyggnadskurs bygger vi vidare på kunskaper och färdigheter inom diagnostik och beteendeanalys, med fokus på praktiska tillämpningar i klinisk vardag.

Kursdagar: 9/10 (13-16), 16/10 och 23/10 (heldagar)
Sista anmälningsdag: 19/9
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 4: Exponering I, 3 dagar.

Exponering rekommenderas för behandling av olika ångesttillstånd hos barn och unga. Obehandlat kan tillstånden innebära försenad utveckling och svårt lidande för barnet och familj. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i exponering. Vi arbetar med teori bakom metoden varvat med praktiska övningar för att bli mer säkra som behandlare.

Kursen ges under VT24. Anmälan öppnar senare under hösten.
Kursinformation

Modul 5: Föräldrastrategier, 3 dagar.

Föräldraträning är den behandling som i dag har bäst evidens vid utagerande beteendeproblem så som vid trotssyndrom och/eller uppförandestörning. Ny forskning har även visat positiva effekter av föräldraträning vid ångestsyndrom och viss effekt kan ses vid depression. De effektiva föräldrastrategier som är verksamma vid både utagerande och inåtvänd problematik är baserade på inlärningsteori. Kursen syftar till att ge en förståelse för vidmakthållande föräldrabeteenden vid inåtvänd och utagerande problematik, kunna genomföra samspelsanalys med föräldrar och träna på att använda föräldraträningskomponenter i behandling.

Kursen ges under VT24. Anmälan öppnar senare under hösten.
Kursinformation

Modul 6: Beteendeaktivering I, 4 dagar.

Vid mild/medelsvår depression hos barn och ungdomar rekommenderas KBT. En av de viktigaste komponenterna vid behandling av depression med KBT är beteendeaktivering. Den här kursen syftar till att ge grundläggande kompetens i beteendeaktivering för barn och unga. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. 

Kursen ges under VT24. Anmälan öppnar senare under hösten.
Kursinformation

Större utbildningar

Familjebaserad ätstörningsbehandling

Det här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med ätstörningar och vill utveckla kunskaper och färdigheter i evidensbaserad familjebehandling. Den syftar till att kunna börja tillämpa familjebaserad behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar genom att utveckla kunskaper och grundläggande färdigheter i evidensbaserade behandlingsprinciper och interventioner, i en familjekontext.

Kursen integrerar föreläsningar, workshops med färdighetstränande inslag och handledning i grupp. Den bygger hela tiden på ett studentaktivt lärande.

Undervisningstillfällen är 10 halvdagar (3 heldagar och 4 halvdagar) och handledning del av tiden under kursens senare del. Därtill kommer studenternas arbete med att i den egna verksamheten skapa möjlighet att integrera erfarenheter och kunskaper i sitt arbete.

Kursdagar: 19-20/9 (kl 9-16 båda dagarna); 3/10 (kl 9-12); 17/10 (kl 9-16); 14/11 (kl 9-12); 28/11 (kl 9-12); 12/12 (kl 9-12)

Sista anmälningsdatum: 10/8-23

Kursinformation

Anmälan görs via mail till sarah.thylen@ki.se. Signerat intyg från chef om att deltagaren uppfyller behörighetskraven samt får gå kursen bifogas (finns särskild blankett för detta). Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.

Intygsblankett

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna en god teoretisk grund och en teoretisk fördjupning av evidensbaserad behandling för barn och ungdomar med PTSD.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, 4,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra TF-KBT för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri. Kursen består av metod-handledning i grupper om ca fyra deltagare och behörighet är bland annat ett godkänt genomförande av kursen TF-KBT teori.

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp

En unik, sammanhållen utbildningen som ges som ett kurspaket om totalt 11 delkurser och sträcker sig över sex terminer. Den inkluderar exempelvis introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete och den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Genom utbildningen ges en fördjupning i exempelvis; etik, juridik och professionsfrågor, evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, Vetenskaplig metod och utvärdering samt ledarskap och handledning. Scientist practitioner-perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Just nu håller vi på att planera för femte kursstarten; vi kommer att öppna anmälan i början av hösten med planerad kursstart i januari 2024.

Behörighetskrav är:

  • Avlagd psykologexamen.
  • Yrkesverksam under minst ett år som legitimerad psykolog varav minst ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
  • Ha erhållit minst 20 timmars klinisk handledning under sin yrkesutövning som legitimerad psykolog.
  • Intyg från enhetschef att man som sökande, under sin studietid, kommer att ha en tjänstgöring som psykolog innefattande klinisk bedömning och behandling inom den specialiserade Barn- ungdomspsykiatrin.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården

Kontakt

Sarah Thylén

Kursadministratör KCP Barn och unga

Marianne Bonnert

Ansvarig för KCP Barn och unga