KCP Barn och unga: Kurser HT 2024

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en större examinerande skriftlig uppgift mot slutet av kursen.

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se.

För generella frågor eller intresse för andra kurser som inte är öppnade: kontakta sarah.thylen@ki.se.

Barnpsykiatrisk diagnostik och bedömning

Grundläggande diagnostik, 1,5 dag.
Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra grundläggande barnpsykiatrisk diagnostik, samt övergripande kunskap om de vanligaste diagnoserna.

Kursdagar: 4/11 (kl 9-12), 11/11 (kl 9-12) samt 19/11 (kl 9-12)
Sista anmälningsdag: 4/10
Kursinformation
Intygsblankett

Barnpsykiatrisk bedömning, 1,5 dag.
Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra barnpsykiatriska bedömningar ändamålsenligt och flexibelt, där specialistuppdraget balanseras med barnperspektiv och familjens förutsättningar.

Kursdagar: 25/11 (kl 9-12), 2/12 (kl 9-12) samt 9/12 (kl 9-12)
Sista anmälningsdag: 25/10
Kursinformation
Intygsblankett

Diagnostik och bedömning vid depression, 3 dagar.
Depression vid tidig ålder är en allvarlig riskfaktor. Trots detta är depression hos barn och ungdom underdiagnostiserat. Den här kursen syftar till att ge kompetens i att upptäcka och diagnostisera depression i de komplexa fall som vanligen förekommer inom barn och ungdomspsykiatri. 

Kursdagar: 27/9 (kl 9-16), 4/10 (kl 9-16) samt 15/10 (9-16)
Sista anmälningsdag: 27/8
Kursinformation
Intygsblankett

Småbarndiagnostik, 3 dagar
Planeras att ges under senare delen av HT24. Information kommer framöver.

KBT för barn och unga: Modulutbildningar

För att underlätta för behandlare som arbetar med barn och unga att kunna tillämpa de riktlinjer som finns för evidensbaserad behandling är ”KBT i barn- och ungdomspsykiatrisk-kontext” modulbaserad. Alla moduler är centrala komponenter i de evidensbaserade behandlingsmodeller som bör erbjudas målgruppen. Idén med modulerna är att behandlare kan välja moduler utifrån baskunskap och behov. Exempelvis bör den som endast har begränsad kunskap om KBT starta med de första modulerna, medan behandlare med god KBT-kompetens kan välja de moduler som man specifikt önskar fördjupa sig i. Modulerna kommer efter hand att bli fler samt byggas på med fördjupningar i de centrala komponenterna.

Modul 1: Grunder i KBT, 1,5 dagar.
Den här modulen går igenom de grundläggande terapeut-färdigheter som man behöver för att genomföra KBT. Allt inom ramen för den teoretiska grund som KBT utgår ifrån. 

Kursdagar: 18/9 (kl 9-16) samt 25/9 (kl 9-12)
Sista anmälningsdag: 16/8
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 2: Beteendeanalys, 1,5 dagar.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har starkt forskningsstöd och bygger i hög utsträckning på inlärningspsykologi: principerna som styr hur specifika beteenden lärs in, vidmakthålls eller släcks ut, i olika kontexter. I denna inledande kurs introduceras grundläggande beteendeanalytiska begrepp och verktyg som ligger till grund för beteendeterapeutiskt behandlingsarbete.

Kursdagar: 4/10 (kl 9-16) samt 11/10 (kl 9-12)
Sista anmälningsdag: 4/9
Kursinformation
Intygsblankett

Modul 3: Fallformulering, 2,5 dagar.
En bärande del av kognitiv beteendeterapi (KBT) är så kallad fallformulering, där man samlar och syntetiserar diagnostiska överväganden, funktionell analys (inkl vidmakthållande faktorer), samt behandlingsplan med individuella mål och delmål och plan för utvärdering. En gedigen fallformulering är särskilt viktigt vid komplexa fall och utgör ett värdefullt kliniskt verktyg. I denna påbyggnadskurs bygger vi vidare på kunskaper och färdigheter inom diagnostik och beteendeanalys, med fokus på praktiska tillämpningar i klinisk vardag.

Kursdagar: 11/10 (kl 13-16), 18/10 (kl 9-16) samt 25/10 (kl 9-16)
Sista anmälningsdag: 11/9
Kursinformation
Intygsblankett

Större utbildningar

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi
med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp

En unik, sammanhållen utbildningen som ges som ett kurspaket om totalt 11 delkurser och sträcker sig över sex terminer. Den inkluderar exempelvis introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete och den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Ny kursomgång startar VT25 och anmälan kommer att öppna under hösten. 

Kursinformation

Kontakt

Sarah Thylén

Kursadministratör KCP Barn och unga

Marianne Bonnert

Ansvarig för KCP Barn och unga