Förbättrings- och implementeringsstöd

Centrum för psykiatriforskning (CPF) och enheten Utveckling och implementering (U&i) har i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillhandahålla förbättrings- och implementeringsarbete för Region Stockholms psykiatriska kliniker. På utveckling och implementering (U&i) kan vi erbjuda stöd i såväl förbättrings- som implementeringsarbete. Det innebär i praktiken att beställande enhet eller verksamhet har identifierat ett behov och ett förbättringsutrymme. Det kan ha sitt ursprung i t.ex resultat från patientenkäten, patientforum, verksamhetsuppföljningar, patientsäkerhetsrond eller på initiativ från medarbetare.

Här nedan beskriver vi i breda drag vad förbättrings- respektive implementeringsarbete innebär, hur arbetet går till och hur du och din klinik kan ansöka om vårt stöd.

Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården har två uppdrag: (i) att utveckla sin yrkesspecifika kompetens för att ge bästa vård och behandling, och (ii) att utveckla och förbättra de vårdprocesser och system som de arbetar i. När dessa två kompetenser möts ökar värdet för patienterna. För att utveckla och förbättra vården behövs därför förbättrings- och implementeringskunskap; modeller, verktyg och ofta ett coachande stöd. U&I kan stötta verksamheter och vårdpersonal från uppstart till avslut.

Behöver ni förbättrings- eller implementeringsstöd? Vi vill höra om era idéer och behov

Vi önskar att ni börjar med att fylla i CPF:s vårdutvecklingsblankett (en wordfil sparas på din dator) för att beskriva er vårdutvecklingsidé och förtydliga att förankring är gjord på er klinik.

Därefter ser vi över kompetens och resurstillgången internt och återkommer till er med ett förslag på en fortsättning alternativt en hänvisning. Vid en större implementeringsinsats (beroende på omfattning) kan vi komma att erbjuda er skräddarsydd stöd i implementering utifrån klinikens behov, alternativ en workshopserie i implementering. Vid ett förbättringsarbete kan verksamheten få en tilldelad stödjande coach som stöttar i processen.

Vill du veta mer om förbättringsarbete och implementering?
Vi använder PGSA-hjulet som modell i förbättringsarbetet. Det kan du läsa mer om här. Vi använder en implementeringsmodell som är baserad på forskning och framtagen av våra kollegor på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES). Läs mer om modellen här.

 

illustration

Vill du veta mer om Förbättringsarbete och implementering?

Vi använder PGSA-hjulet som modell i förbättringsarbetet det kan du läsa mer om här. Vi använder en implementeringsmodell som är baserad på forskning och framtagen av våra kollegor på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, läs mer om modellen här.