EARL och SAVRY – Riskbedömning av barn och unga

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List och SAVRY – Structured Assessment of Violence Risk in Youth. EARL och SAVRY är beslutsstöd i utredningar gällande risker och behov hos barn 6-12 år respektive unga 12-18 år med känt antisocialt beteende.

I början av 2000-talet uppmärksammades i Sverige behovet att bättre kunna utreda, bedöma och behandla barn och ungdomar med utagerandeproblematik. Det fanns ett behov av strukturerade risk-och behovsbedömningsmetoder för användning inom socialtjänst, ungdomsvård och barn-och ungdomspsykiatri. De kanadensiska beslutsstöden EARL (Early Assessment Risk List) och SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) fick tillstånd att översättas till svenska och utbildningar skapades för yrkesverksamma socionomer, psykologer och läkare. Dagens nätverk av lärare i EARL och SAVRY har utbildat sedan 2006 och arbetar fortlöpande med att uppdatera och vidareutveckla utbildningarna i dialog med de kanadensiska upphovsmännen och de svenska översättarna.

Checklistorna täcker in potentiella problemområden, brotts- och familjerelaterade, individuella och sociala, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende. En korrekt genomförd skattning med EARL eller SAVRY innebär en strukturerad bedömning av barn/ungas risk för fortsatt antisocial problematik, våldsbrott och annan allvarlig kriminalitet. Bedömningen kan utgöra ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra detta. EARL och SAVRY kan användas av tillräckligt utbildad personal anställda inom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem och andra institutioner. Målgruppen för utbildningarna är socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården.

Kursutbud

SAVRY, HT21

EARL, HT21

Hemsida SAVRY

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.