Beroendecentrum Stockholm

Inom forskningsområdet Beroendetillstånd arbetar vi med målet att utveckla effektiva metoder för att behandla beroende av alkohol, amfetamin, opioider och andra droger.

Våra forskargrupper använder sig av såväl laboratoriestudier, som av kliniska prövningar och registerstudier. Målet är att förstå mer om vilka insatser som är hjälpsamma för att komma tillrätta med beroendeproblemen och dess negativa effekter. En stor utmaning för forskningen inom området är också att utveckla metoder att nå fler personer som har behov av hjälp.

Laboratoriestudier på människor kan exempelvis innebära hjärnavbildning, experimentella metoder för att studera effekter av behandling på kliniskt relevanta fenomen som alkohol- eller amfetaminsug.

Forskarna på klinikerna Magnus Huss-mottagningen och på  Riddargatan 1, där bland andra professor Sven Andréasson är verksam,  bedriver kliniska studier tillsammans med patienter. Studier pågår även på Mini-Maria och Maria Ungdom. Kliniska studier kan innebära studier av nya psykologiska eller farmakologiska behandlingsmetoder. Det kan också innebära att studera nya administrationssätt för behandling, exempelvis i form av självhjälp eller internetbaserad behandling, men också implementering av nya metoder att hantera alkoholproblem. En viktig del inom forskningsområdet avser forskning kring riskgrupper såsom personer med någon form av psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet samt anhöriga till personer med beroendeproblem. 

Vi undervisar också cirka 300 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.