Fortbildning för specialistläkare i Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen. Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Ett mål med fortbildningen för specialistläkare är att det i förlängningen kan bidra till att avgöra vårdens kvalitet och säkerhet. Kurserna täcker därför in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder.

En viktig målsättning är att skapa en god och stimulerande lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke och kunskapsöverföring. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Målgrupp

Kursen är avgiftsfri för anställda specialistläkare inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter (Stockholm) samt anställda specialistläkare inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats gäller detsamma för specialistläkare inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Övriga specialistläkare utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kurserna mot en kursavgift, för mer information se i kursbeskrivningen för respektive kurs. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Specialistläkare från psykiatrin har förtur gentemot specialistläkare från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper.  

Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs som har en öppen anmälan hittar du i kurskatalogen. 

 • Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin
 • Fördjupad bedömning av PTSD
 • När man inte längre kan sköta sig och sitt – familjejuridik
 • Konsultationspsykiatri i somatiken
 • Krisintervention vid psykos
 • Könsdysfori hos barn och unga
 • Life span - Den komplexa patienten. 
 • Life span - Den komplexa patienten. Tema Beroende
 • Life span - Den komplexa patienten. Tema neuropsykiatri
 • Life span - Tema bipolär sjukdom och terapiresistent depression
 • Psykofarmakologi för specialister
 • Psykofarmakologi- insättning och utsättning av läkemedel 
 • Utmaningar i transkulturell psykiatri: forskning och kliniska perspektiv
 • Våld i nära relationer. Ett att ansvar för hälso- och sjukvården. 
 • Våld i vården. Ett ansvar för hälso- och sjukvården. 
 • Våld i vården - Offer och förövare. Ett ansvar för hälso- och sjukvården. 
 • Ästörningar.

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.