Psykiatri Sydväst

Psykiatri Sydväst är en psykiatrisk klinik med specialistvård för vuxna. Vi har flera mottagningar i sydvästra Stockholm och centrum på Huddinge sjukhus. Många anställda har forskaruppdrag parallellt med sina kliniska tjänster.

Psykiatri Sydväst  bedrivs forskning om bland annat ångesttillstånd, insomni, depression, psykossjukdom och bipolär sjukdom. En hel del forskningsprojekt bygger på internetförmedlad behandling, eftersom Stockholms läns Internetpsykiatri hör till Psykiatri Sydväst. Vi har också omfattande projekt inom genetikområdet och hälsoekonomi.

Huvuddelen av forskningen bedrivs i de forskargrupper som har sitt säte på Psykiatri Sydväst.

Viktor Kaldos forskargrupp har fyra huvudområden. Området Validering handlar om att utveckla och utvärdera internetbaserade interventioner mot bland annat insomni, ADHD och psykisk samsjuklighet. Innovation rör utveckling av nya metoder baserade på digital teknik – t ex artificiell intelligens, prediktion av behandlingsutfall och automatisering. Inom området ’Ny kunskap’ undersöks processer och mekanismer inom psykologisk behandling och området Implementering rör studier av hur internetbaserade interventioner bäst införs i reguljär vård.

Christian Rücks forskargrupp studerar bland annat internetbaserad behandling av tvångssyndrom och närliggande diagnoser, som patologiskt samlande, hälsoångest och dysmorfofobi, samt hur genetisk variation kan påverka utfall av psykologiska behandlingar. Gruppen testar flera olika typer av behandling, bland annat en global internetbehandling med patienter från hela världen, kombinationen av psykologisk behandling och medicinering samt neurostimulerande (TMS och ECT) behandling. Vi studerar även träning som behandling i braining-projektet. Här jobbar man också med att förfina vårdprocessen och utvärdera hälsoekonomin i vården. Forskarna bloggar på rucklab.com

Vi undervisar också cirka 100 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. På Psykiatri Sydväst i Huddinge samlas studenter och forskare för att gemensamt med den kliniska personalen föra psykiatrin framåt, mot bättre behandlingar och effektivare processer.