Braining

Braining är en metod där pulshöjande gruppträning används som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin. Syftet är att öka mängden fysisk aktivitet och förbättra psykisk och fysisk hälsa hos patienter. Förhoppningen är även att Braining ska öka mängden fysisk aktivitet och förbättra arbetshälsa hos personal. Braining utvärderas i nuläget inom ett forskningsprojekt i öppenvården.

Personer med allvarlig psykisk sjukdom är mindre fysiskt aktiva än befolkningen allmänhet. De lider också oftare av depression och ångest såväl som somatisk ohälsa vilket resulterar i en förkortad förväntad livslängd på gruppnivå.

Det finns övertygande evidens för att pulshöjande träning är en effektiv behandling vid ångest och depression men även vid fler sjukdomstillstånd. I vissa fall är fysisk träning lika effektivt som läkemedel och psykoterapi. Träning har dessutom visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra stresstolerans bland personal i psykiatrin.

Både patienter och yrkesverksamma i psykiatrin är medvetna om vikten av fysisk aktivitet, men det kan vara svårt att gå från tanke till handling. Braining hjälper patienter att hitta motivation att komma igång med pulshöjande träning, med stöd från personal på sin psykiatriska enhet.

Träna tillsammans

Braining erbjuds som en 12 veckors behandling och inleds med ett uppstartsbesök, som inkluderar en psykiatrisk bedömning, symtomskattning, somatisk undersökning och provtagning samt målformulering utifrån patientens förutsättningar.

Därefter bokar patienten in sig och deltar på pulshöjande gruppträningspass, så kallat Brainingpass. Brainingpassen leds av Braningledare och Brainingvärdar som är utbildad personal på mottagningen. Övriga medarbetare uppmuntras att delta, i mån av tid. I samband med varje Brainingpass har patienten ett kort individuellt samtal med Brainingledaren eller Brainingvärden med motiverande syfte och för att stämma av dagsformen.

Braining följs upp efter 4 och 8 veckor och avslutas efter 12 veckor genom ett avslutande besök. Därefter uppmuntras patienten att träna vidare på egen hand eller exempelvis med hjälp av Fysisk aktivitet på recept (FAR).


Braining sprids och utvärderas

Braining är en klinisk innovation som uppfanns inom de Affektiva enheterna på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. Sedan starten 2017 har Psykiatri Sydväst haft över 600 patienter som deltagit i Brainingpass eller kommit på föreläsningar, och är nu en del av klinikens ordinarie behandlingsutbud.

Sedan hösten 2021 utvärderas Braining inom ramen för ett forskningsprojekt med syftet att utvärdera metoden på fler enheter i vuxenpsykiatrin i Region Stockholm. Nya öppenvårdsmottagningar inom SLSO psykiatri erbjuds utbildning och implementeringsstöd för att börja bedriva Braining. Samtidigt utvärderas metoden inom områdena patienthälsa, patientupplevelser, implementering, arbetshälsa hos personal samt hälsoekonomi. Centrum för psykiatriforskning är med och ansvarar för den forskning som bedrivs i Braining och driver implementeringen.

Är ni en öppenvårdsenhet som vill implementera Braining? Kontakta projektledare Rebecka Broman för ansökan: rebecka.broman@regionstockholm.se

Läs mer om Braining på braining.nu och följ oss på Instagram 

Informationsansvarig: Rebecka Broman