Arkivering av forskning

Att arkivera handlingar från forskningsprojekt på ett korrekt sätt är viktigt för att lagar och regler ska efterlevas och för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder.

I Vägledning vid arkivering redovisas följande viktiga aspekter:

  • Vad innebär arkivering?
  • Allmänna handlingar
  • Bevaras eller gallras?
  • Att tänka på kring arkivering
  • Är projektet diariefört?
  • Arkivering SLSO som forskningshuvudman
  • Arkivering KI som forskningshuvudman

Forskningshuvudmannaskap och beskrivningen av ansvarsfördelning (inkl. avtal mellan huvudmän) i etiken avgör vilken organisation som är ansvarig för arkivering och således vilken dokumenthanteringsplan som ska följas. Både diarieföring av handlingar och arkivering av personuppgifter bör tydligt framgå i etikansökan som godkänts. 

I dokumenthanteringsplanen beskrivs arkivering. Där finns även en checklista för hantering av forskningshandlingar.  

Vid studier där SLSO är forskningshuvudman

Använd denna  dokumenthanteringsplan. Kontakta din FoU-koordinator om du inte har tillgång till SLSO:s Insidan. Formulär för anmälan om arkivering för studier inom CPF där Region Stockholm/SLSO är huvudman.

Vid studier där KI är forskningshuvudman

Använd denna dokumenthanteringsplan.

Om Folkhälsomyndigheten är forskningshuvudman ska studien arkiveras enligt Folkhälsomyndigheten plan. Kontakta registrator@folkhalsomyndigheten.se för information.

Har du frågor om arkivering?

Du kan också kontakta FoU-koordinatorn på din klinik, kontaktuppgifter finns här. Vid övriga frågor om forskningsadministration kan du också maila cpfsupport@cns.ki.se