Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Årligen ger enheten för utveckling och implementering en längre kurs (11 dagar) i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser (2 dagar) inriktade på olika psykiatriska tillstånd.

Kurserna vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård i regionens psykiatriska heldygnsvård. Om personalen går alla kurser eller någon enstaka beror på behovet av kunskap och färdigheter. Rekommendationen är att gå den längre kursen först som ger en bred och grundläggande kunskap.

Kurserna innehåller utöver föreläsningar med interaktiva moment, individuella uppgifter och seminarier för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. I den längre kursen ingår en individuell examinationsuppgift.

Kursernas mål är att ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd och besvär samt praktiska färdigheter i omvårdnad. Vår vision är att deltagarna ska stärkas i sin yrkesroll, känna stolthet över sitt arbete och kunna bidra till att utveckla omvårdnaden på sin arbetsplats. Utveckling av kurserna har skett i dialog med föreläsare, verksamhetsföreträdare och deltagare.

Målgrupp

Kurserna är kostnadsfria för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. OBS! För dessa kurser har personal från psykiatri heldygnsvård förtur, därefter övrig personal inom Psykiatrin och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

Kursutbud

Kurser som är öppna för anmälan, eller där anmälan öppnar inom kort, är länkade direkt till kurskatalogen. 

Aktuellt:

Kurserna ges årligen av CPF utveckling & implementering.

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.