KBT för barn och unga: Modulutbildningar (Modul 2: Beteendeanalys)

  • 2024-10-04

  • 0 - 0

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har starkt forskningsstöd och bygger i hög utsträckning på inlärningspsykologi: principerna som styr hur specifika beteenden lärs in, vidmakthålls eller släcks ut, i olika kontexter. I denna inledande kurs introduceras grundläggande beteendeanalytiska begrepp och verktyg som ligger till grund för beteendeterapeutiskt behandlingsarbete.

Kursinnehåll

Ur kursinnehållet
• Operant och respondent inlärning
• Beteendets funktion och topografi
• Förstärkningsscheman
• Tankar och känslors roll i kontingenser

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt 1,5 lärarledda dagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagligapatientarbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av kursen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:
▪ Använda vedertagen begreppsapparat för att identifiera och beskriva beteenden ur både funktionellt och topografiskt perspektiv
▪ Redogöra för hur tankar och känslor samverkar med beteenden
▪ Identifiera vidmakthållande faktorer bakom problematiska beteenden i typiska patientfall inom barn- och ungdomspsykiatrin.
▪ Genomföra en funktionell analys tillsammans med barn/ungdom, inklusive beaktande av tankar och känslor
▪ Begripliggöra och återge den funktionella analysen till barn/ungdom på ett åldersadekvat sätt som ökar patientens egen förståelse för sitt/sina problembeteenden, samt kan ligga till grund för fortsatt beteendeterapeutiskt behandlingsarbete

Målgrupp

Behandlare (psykologer, socionomer, leg psykoterapeuter) inom Barn- och Ungdomspsykiatrin som arbetar kliniskt med barn och ungdomar. För behandlare som helt saknar förkunskaper om KBT rekommenderas
modulen “Grunder i KBT”.

Tid och plats

Kursdagar:  4/10 (kl 9-16) samt 11/10 (kl 9-12)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 4/9

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga