Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp

  • 2022-02-08

  • 9 - 16

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursens mål 

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk.
  • Förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk.
  • Påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlings- metoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:

  • Kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet.
  • Värdera aktuell forskning inom området.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via en webbaserade lärplattform där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att få godkänt kursbevis.

Webbföreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans.

Citat från tidigare deltagare

"Större förståelse för beroendeproblematik efter denna
utbildning."


"Bra lärare och samling av personal från olika
vårdkategorier."


Utbildningen fick ett medelvärde på 4,5 av 5 i senaste
kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur
bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursledning/examinator

Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad lektor vid
Karolinska Institutet och examinator. Centrum för
psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, Statens institutionsstyrelse eller motsvarande privata vårdverksamhet krävs. Dessutom gäller att deltagare ska arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Läkare, Sjuksköterska