Utbildningar på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska bland annat utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp

Utbildningen vänder sig till den som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion.

I kursen studerar man grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Deltagarna genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT.

Undervisningen sker i bägge inriktningarna för att ge en bas för fortsatt specialisering inom en av dem. Basutbildningen i psykoterapeutisk metod ger kompetens att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att övriga särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Familjeterapi för barn och ungdomar med missbruksproblematik 7,5 hp

Kursen utgår från familjeterapeutiska teorier med tydlig inriktning på de metoder, kärnkomponenter och tekniker baserade på evidens i behandlingen av barn och ungdomar med missbruksproblematik. Särskilt fokus kommer att läggas på metoden Funktionell familjeterapi dess form, innehåll samt kliniska tillämpning.  

Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning mot KBT, 45 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha en övergripande kunskap om den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empiriska bas.

Kursdeltagarna ska applicera dessa i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Denna kurs ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet.