Virtuella patienter för våld i nära relationer – en interaktiv webbplattform

En virtuell patient är ett webbaserat kliniskt scenario med syfte att spegla en verklig patientsituation. I ett samverkansprojekt tar vi fram skräddarsydda virtuella patienter för primärvård och psykiatri, med syftet att användaren ska tränas i kliniska bedömningar och åtgärder rörande våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem. Utbildningsmodulen virtuella patienter (VP) tas fram för att ge vårdpersonal möjlighet att öva på att upptäcka och hantera våldsutsatthet hos patienter. Genom att låta vårdpersonal träna på dessa moment hoppas vi att fler patienter som utsätts för våld i nära relationer identifieras och därmed också får möjlighet till hjälp.

Användaren loggar in på en interaktiv webbplattform och får där ”möta” patienten via inspelade videosekvenser. I mötet med den virtuella patienten får användaren möjlighet att:


• Träna på att ställa frågor om våld i nära relation
• Träna på att genomföra bedömningar och åtgärder
• Ta del av återkoppling från patienten och experter gällande sitt bemötande
• Få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare

 

Multicenterstudie

Den virtuella patienten ingår i en utbildningssatsning med tre komponenter: webbutbildning/föreläsning om våld i nära relation, träning med VP och ett efterföljande seminarium med gruppdiskussioner. Denna utbildningssatsning utvärderas för närvarande i en multicenterstudie med studenter från olika universitet och lärosäten: specialistsjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet och sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Det planeras också för att VP ska ingå i en modul inom psykiatrimomentet på det nya läkarprogrammet på KI. I multicenterstudien undersöker forskargruppen bland annat användarvänlighet av VP plattform och huruvida VP utbildningssatsning bidrar till lärande om våld i nära relation.

Användning inom Region Stockholm

Utbildningssatsningen med VP används också av olika personalgrupper på psykiatriska kliniker inom Region Stockholm. Utbildningssatsningen skräddarsys då för olika enheter. Välkommen att kontakta oss vid intresse!

Tvärvetenskapligt samverkansprojekt

Projektet Virtuell patient för våld i nära relation är ett samverkansprojekt mellan Centrum för psykiatriforskning, Akademiskt primärvårdscentrum (APC)Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet samt Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

Forskningssamarbete pågår även med Skövde Högskola: https://www.his.se/nyheter/2024/mars/virtuell-patient-lar-studenter-upptacka-vald-i-nara-relationer/

Projektmedlemmar

Centrum för psykiatriforskning

Karolina Sörman, projektägare: Karolina.Sorman@ki.se

Joachim Eckerström, projektledare: Joachim.Eckerstrom@ki.se

Marianne Kristiansson och Nitya Jayaram-Lindström

Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Ylva Elvin-Nowak, Karin Dahlström och Mia Barimani

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
Lene Lindberg

Stockholms universitet (SU)
Uno Fors

Karolinska Institutet (KI)
Terese Stenfors