Verifiering av publikationer inför aktivitetsfördelning av medel 2018 inom KI/SLL ska i år ske senast lördag 20 maj.

Som affilierad till Karolinska Institutet och/eller SLL ombeds du årligen logga in i bibliometriverifieringswebben och

  • verifiera dina publikationer
  • kontrollera att bibliometrisystemet kan återfinna din affiliering till institution/klinik/patientområde
  • kontrollera/ange ditt aktuella forskningsområde enligt ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen" för 2018.

Tidpunkten är samordnad mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Det går att verifiera publikationer från 1995 och framåt som kan återfinnas i Web of Science eller PubMed.

På inloggningssidan finns en länk till steg-för-steg-instruktioner för vad som är viktigt att veta när du verifierar.

Inloggning sker via bibliometrics.ki.se/users/login. Du kan logga in antingen med KI-login (samma användaruppgifter som till KI:s proxy och webbmail) eller med HSA-id och e-legitimation (om du tillhör SLL). Det spelar ingen roll vilken typ av inloggning du använder för att komma åt ditt konto i verifieringswebben, du kommer alltid till samma konto.

Din affiliering till institution och/eller klinik/patientområde hämtas från de elektroniska personalkatalogerna KIMKAT (KI) och EK (SLL, www.ek.sll.se) och det måste finnas korrekta uppgifter för dig i en/båda av dessa kataloger för att informationen ska kunna återfinnas i bibliometrisystemet. KI-forskare som inte finns med i EK-systemet men har sin forskning förlagd till SLL-lokaler kan ansöka om att få ett HSA-id för ett år i taget. Ansökan ska godkännas av verksamhetschefen.

Ett HSA-id ska vara giltigt hela året eftersom uppgifterna i bibliometridatabasen även används löpande under året till olika analyser och verksamhetsutvärderingar. Ansökan om HSA-id ska alltid gå genom verksamheterna och lokala EK-administratörer vid respektive sjukhus/enhet. Karolinska Universitetssjukhuset genomgår stora organisatoriska förändringar men årets verifiering ska ske på samma sätt som tidigare. Resursfördelningen kommer sedan att anpassas med hänsyn till de organisatoriska förändringarna.
(Mer information för SLL-anknuten personal går ut via separat FoU-mail.)

Frågor om bibliometridatabasen i allmänhet och verifiering i synnerhet kan antingen erhållas via webbplatsens FAQ kib.ki.se/vanliga-fragor-om-bibliometri eller ställas till universitetsbiblioteket via mail (ub@ki.se), chatt (kib.ki.se) eller telefon (08-524 84000). För SLL-anknutna forskare finns även verifieringssupport vid sjukhusens fackbibliotek.
If you already know what to do - log in at bibliometrics.ki.se/users/login
The design has been changed to give you a better "dashboard overview" as soon as you log in. New this year is also the functionality to confirm/add your current research areas.

Verification deadline May 20th for activity based funding KI/SLL 2018

If you're not sure what to do, or if you want more information - read the rest of the email below:

As affiliated to Karolinska Institutet (KI) and/or the Stockholm County Council (SLL) you are each year requested to

  • log into the Bibliometric Verification Toolkit and verify your publications
  • check that your current KI/SLL research affiliation(s) has been identified
  • check/enter your current research area according to "Swedish Standard Classification of research topics"

Saturday May 20th 2017 is the verification deadline for publications to be included in calculations for activity based funding 2018. The date is the same for both KI and SLL.

It is possible to verify publications from 1995 and onwards covered by the Thomson Reuters Web of Science and PubMed.

Step-by-step verification instructions are available on the verification web site.

The login page for the Bibliometric Verification Toolkit is available at bibliometrics.ki.se/users/login. You can log in with either a KI login (the username and password used for the KI proxy and web mail) or with your SLL ID-card (eTjänstekort) and HSA-id. You will get to the same verification account, regardless of which login you choose.

Information about the researchers' affiliations is imported from the two electronic staff catalogues KIMKAT (KI) and EK (SLL, www.ek.sll.se) and the information present in KIMKAT/EK must be correct for the bibliometric system to be able to identify the affiliations. KI researchers not in the SLL staff catalogue but who are active in SLL research can apply for an HSA-id on a yearly basis.

An HSA-id should be active the entire year since analyses of hospital research are made regularly all through the year. The application should always be made through the local clinical departments and EK administrators and approved by the department head of the clinic.

Presently, there are major ongoing changes to the organizational structure of the Karolinska Unversity hospital, but no changes have due to this been made in the verification process. The resource allocation calculations will be changed in a separate step to reflect the organizational changes.

(More information for SLL-affiliated staff is distributed via the FoU mailing list.)