Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år

Rådet beslutar om beviljande av anslag till inkomna ansökningar, utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans samt forskargruppens kompetens. Rådet önskar preciserade ansökningar som ger en tydlig bild av metoden och syftet med forskningen samt dess samhälleliga relevans.

På grund av förändrad spelmarknad och förändringar i socialtjänstlag och HSL ser vi gärna ansökningar som innehåller följande teman:

  • Att leva med en spelare: kartläggning och interventioner av relevans för barn och andra anhöriga.
  • Att utveckla metoder och policy för prevention och implementering i lokalsamhället
  • Skillnader och likheter mellan substansberoende och spelberoende

Svenska Spels forskningsråd bidrar med medel till personella resurser, medel till omfattande kringkostnader i samband med projekt beviljas inte. Kringkostnader för en doktorand får maximalt omfatta två (2) prisbasbelopp per år. Rådet beviljar inte OH-kostnader som överskrider 20 procent. Svenska Spels forskningsråd sammanträder i juni 2018 för beslut om ansökningarna och fördelning av medel.

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, budget och CV för huvudsökande och eventuella medsökande.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Ansökningar skall lämnas via rådets webbaserade ansökningssystem. Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Svenska Spels forskningsråd, c/o CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2018, kl. 00.00 (därefter stängs webbsystemet). Du kan ansöka här.

Vid frågor om Svenska Spels forskningsråd: Karin Granath, 010-120 32 76, karin.granath@svenskaspel.se

Vid frågor om ansökningssystemet: Mia Sundelin, 0723-714 320, mia.sundelin@can.se