Stor studie bedömer läkemedelsbehandling

Syftet med studien har varit att på personnivå undersökta överensstämmelse mellan uthämtade recept och spårbara läkemedel i blod hos rättsmedicinskt undersökta individer som avlidit i Sverige 2006-2013.

Jonas Forsman, ST-läkare och doktorand vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm, är en av forskarna bakom studien.

- Resultaten visar att överensstämmelse mellan uthämtade recept och spårbara läkemedel i blod beror på flera faktorer varav en av dessa faktorer är faktisk följsamhet. I snitt har endast vartannat uthämtat läkemedelsrecept kunnat kopplas till verksamma läkemedelsnivåer i blod. Säger Jonas Forsman

Från 18 627 obduktioner utförda mellan 2006 och 2013 återfanns bäst kongruens mellan uthämtade recept och förväntat fynd i blod för antidepressiva (71%) följt av stämningsstabiliserande (60%) och psykosdämpande läkemedel (59%). Uthämtade recept på kardiovaskulära läkemedel såsom betablockare överensstämde i lägst utsträckning (22%). Den grupp av läkemedel som i högst grad (0.7%) användes utan befintligt registrerat recept var lugnande läkemedel som oftast används vid behov. Överlag var dock förekomsten av rekreativ användning mycket låg (0.0%-1.3% för enskilda preparat).

Genom att jämföra registrerade receptuttag från Socialstyrelsens läkemedelsregister med registrerade toxikologiska fynd för 27 vanligt förskrivna icke beroendeframkallande substanser i databasen TOXBASE beräknades uppskattad följsamhet samt rekreativt bruk till ordinerad behandling med hjälp av metoden PRE2DUP. Metoden beräknar bland annat förväntad behandlingstid baserat på tidigare förskrivningsmönster. Individer som begått självmord, eller nyligen vårdats inneliggande på sjukhus eller i ambulans deltog inte i studien för att bland annat minimera risken för en för högt tolkad förekomst av rekreativ läkemedelsanvändning i befolkningen.