Självvald inläggning minskar tvångvård

Centrum för psykiatriforskning har utvärderat projektet självvald inläggning (2014-2019) för patienter med psykossjukdomar och släpper en slutrapport. Resultaten av utvärderingen går i linje med vad man hoppas på med vårdmodellen samt vad man har sett i Norge: det finns indikationer på att frivilliga inläggningar ökar och tvångsinläggningar minskar. Nu ska vårdmodellen införas på bred front i Region Stockholm för samtliga patienter med svårare psykiatriska tillstånd där det finns ett särskilt stort vårdbehov.

Självvald inläggning innebär att patienter med stort vårdbehov får möjlighet att själva besluta när de vill läggas in i heldygnsvård genom en skriftlig överenskommelse med sin öppenvårdsmottagning och heldygnsvårdsavdelning. Avdelningen har en vårdplats avsedd enbart för självvald inläggning. Patienten bedömer själv sitt behov av heldygnsvård och kan komma direkt till avdelningen och skrivs då in av en sjuksköterska med delegering.

På flera platser i Norge har psykiatrin länge använt självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar. Där har patienterna upplevt en ökad självständighet till följd av att få tillgång till vårdmodellen, samtidigt som de i högre grad har klarat sig utan långa inläggningsperioder. Det har också resulterat i färre akutbesök och att vård under tvång har minskat. Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, också erbjudit självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar. Under 2019 avslutades projektet, varefter vårdmodellen övergick i vårdavtalet. Centrum för psykiatriforskning som har drivit det ursprungliga projektet sedan 2016 har också utvärderat det i en slutrapport.

Resultaten av utvärderingen går i linje med vad man hoppas på med vårdmodellen samt vad man har sett i Norge. Slutrapporten visar att tillgången till självvald inläggning ökar antalet frivilliga inläggningar, men inte deras längd. Det innebär att patienter som får använda självvald inläggning har fler frivilliga vårdtillfällen i heldygnsvård utan att det totala antalet dygn i frivillig vård ökar. Samtidigt har de färre inläggningar i tvångsvård, liksom att det totala antalet dygn i tvångsvård minskar jämfört med hur vårdkonsumtionen såg ut för dem innan de började med självvald inläggning.

Utöver psykossjukdomar har självvald inläggning tidigare även testats för patienter med emotionell instabilitet och ätstörningar inom SLSO samt utvärderats av forskare vid Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning har nu i uppdrag att stötta Region Stockholms verksamheter i implementeringen och utvärdering av självvald inläggning som nu införs för fler patientgrupper. Implementeringen innefattar en enhetlig vårdmodell för självvald inläggning som är framtagen efter erfarenheterna från de tidigare projekten. Vårdmodellen är oberoende av diagnos och mer anpassningsbar på individnivå än det som tidigare testats i projektet för psykossjukdomar.

 - Patienter som nu får möjlighet till självvald inläggning behöver inte längre ha en specifik diagnos vilket är ett viktigt framsteg. Det möjliggör att fler patienter får tillgång till vårdmodellen och på så sätt mer inflytande över sin vård. Erfarenheterna hittills är övervägande positiva, men det finns också ett fortsatt behov av utvärdering Säger Maria Smitmanis Lyle som är samordnare för Självvald inläggning vid Centrum för psykiatriforskning.

Förutom förändringar i vårdkonsumtion har tidigare forskning visat att patienterna är nöjda med vårdmodellen och känner att deras vård blir mer förutsägbar. Detta perspektiv ska undersökas framöver när självvald inläggning blir tillgängligt för fler patienter. Likaså ska anhörigas erfarenheter studeras eftersom även deras situation antas påverkas positivt av vårdmodellen.

Publicerad 2021-02-04