Screening på akutmottagning kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat på instrumentet och med död i suicid. Detta betyder att man på gruppnivå, med felmarginal, kan uttala sig om vilka som har större sannolikhet för död i suicid inom kort efter ett akutbesök

Screening av suicidrisk genomförs rutinmässigt på psykiatriska akutmottagningar men det finns få studier som har kunnat påvisa tillförlitliga samband mellan screeningresultat och framtida suicid. En förkortad screeningversion av C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) har utvärderats på Norra Stockholms psykiatris akutmottagning, en av landets största psykiatriska akutmottagningar.

Undersökningen omfattade alla patienter bedömda på akutmottagningen mellan maj 2016 och december 2017, totalt 18 694 individer. Alla patienter följdes upp i Dödsorsaksregistret. Resultaten visade att både suicidtankar och suicidalt beteende var vanligt bland det stora antalet undersökta patienter. Dödsönskan eller suicidtankar hade funnits senaste månaden hos mer än hälften av alla patienter vid akutbedömningen. 16 procent hade redan före akutbesöket gjort ett faktiskt eller avbrutet suicidförsök. 107 patienter dog i suicid under det första året av uppföljning.

Med den poänggräns som maximerade sensitivitet och specificitet för C-SSRS Screen fanns en association med död i suicid med över fyra gånger högre odds inom en vecka. I faktiska antal hade 7 (av totalt 13) och 16 (av totalt 30) patienter som dog till följd av suicid inom en vecka respektive en månad blivit skattade med poäng på eller över poänggränsen. Detta betyder att man på gruppnivå, med felmarginal, kan uttala sig om vilka som har förhöjd odds för död i suicid inom en vecka och en månad efter akutbesök vid användning av C-SSRS Screen.

- Detta är en av få studier som har kunnat påvisa samband mellan resultat på screening och faktiska suicid redan inom mycket kort tid efter akutbesöket. Säger Johan Bjureberg leg. psykolog och Med. dr vid Centrum för psykiatriforskning. Screeningmetoden kan alltså vara av värde i bedömning av patienter som kommer till psykiatriska akutmottagningar, fortsätter han. Den kan utgöra ett underlag inför den kliniska suicidriskbedömning som följs upp i omhändertagande och behandling.

 

Publikation

Bjureberg J, Dahlin M, Carlborg A, Edberg H, Haglund A, Runeson B. Columbia-Suicide Severity Rating Scale Screen Version: initial screening for suicide risk in a psychiatric emergency department. Psychol Med. 2021 Mar 26:1-9. doi: 10.1017/S0033291721000751. Epub ahead of print. PMID: 33766155.