CPF:s första publika webbinarium - psykisk ohälsa under pandemin

28 maj anordnade Centrum för psykiatriforskning (CPF) ett webbinarium om covid-19 pandemin och psykisk ohälsa, med 250 deltagare från olika vårdverksamheter runtom i landet. Webbinariet hade ett interaktivt upplägg med presentationer av forskningsprojekt inom CPF, en visuell film som visade pågående studier på temat inom CPF:s verksamhet, en patientberättelse samt en paneldebatt om hur pandemin påverkat den psykiatriska vården och människors psykiska mående.

Under webbinariets första del presenterade tre forskare vid CPF sina pågående studier. Oskar Flygare, leg psykolog och doktorand vid CPF beskrev hur det tidigt under pandemin fanns stora farhågor att patienter i psykiatrin skulle drabbas hårt och att suicid skulle öka. Rapporter visade tidigt stora effekter på psykiatrisk vård, man kunde bland annat se att besöken vid S:t Görans psykiatriska mottagning minskade med 25 procent under mars 2020. 

Forskare från CPF och Psykiatri sydväst genomförde ett forskningsprojekt som undersökte patienter som tidigt under pandemin inte hade kontakt med mottagningen. Drygt 1000 patienter ringdes upp och intervjuades över telefon av kliniker. Tjugo procent uppgav att de hade blivit sämre men i det flesta fall var den befintliga vårdplanen adekvat, endast två procent behövde förändra vårdplanen eller boka in extra besök. Tack vare en omställning till distansbesök var det totala antalet besök i psykiatrin ganska stabilt. Oskar Flygare drog slutsatsen att vården i Sverige verkar ha kunnat ställa om till distansbesök och digital vård. 

Suicid har inte ökat under pandemin

Professor Christian Rück beskrev i sin presentation hur han och forskarkollegor undersökt suicid och dödlighet i influensa i Sverige från 1918 till 1978. Under denna period drabbades landet av tre pandemier: spanska sjukan, asiaten och hongkong-influensan. 

Forskargruppen kom fram till att det inte fanns något stöd för att suicid ökade vare sig på lång eller kort sikt. Forskarnas undersökning innefattade inte covid-19-pandemin men tidiga svenska dödssiffror visar på en minskad dödlighet till följd av suicid under denna period. Data från USA visar liknande mönster, dock har man i USA kunnat se att personer med allvarlig psykisk sjukdom har ökad risk att få en allvarlig covid-19-infektion och ökad dödlighet till följd av sjukdomen. Christian Rück framhöll vikten av att vården arbetar med prevention av suicid, oavsett om vi befinner oss i en pandemi eller inte.

Oro under pandemi

I början av pandemin var informationen knapphändig och ovissheten stor. Många var oroliga, och oro är en normal reaktion som ofta går över av sig själv. För vissa kan dock oron bli ohjälpsam och svår att hantera samt kan leda till nedstämdhet och sömnproblem.

Tove Wahlund, leg psykolog och postdoktor disputerade strax innan pandemin med en avhandling om behandling mot oro. Via finansiering från Vinnova kunde hon och forskarkollegor snabbt utveckla och implementera en tre veckor lång självhjälpsbehandling mot oro via nätet. Behandlingen utvecklades för alla med ohjälpsam oro, dvs den var inte specifikt riktad till patienter i psykiatrin. I behandlingen får deltagarna testa olika beteenden för att minska ohjälpsam oro. De lär sig också sig att skilja mellan hjälpsam och ohjälpsam oro och träna på effektiv problemlösning samt att minska ohjälpsamma kontrollbeteenden och släppa tankar. 

Resultaten visade att användarna var nöjda med behandlingen och den visade också på minskad oro, depression och insomni. Behandlingen finns nu i 10 regioner och cirka 5 miljoner personer har tillgång till behandlingen via 1177.

Paneldebatt med kliniskt och anhörigperspektiv 

Forskarpresentationerna kompletterades av en paneldebatt med fokus på patient-och anhörigperspektiv. Även om det kan vara svårt att se positiva sidor med pandemin så lyfte Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet, att det ibland är lättare med digitala besök för personer med schizofreni. Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm och Lina Martinsson, verksamhetschef på Psykiatri sydväst, lyfte också vikten av att ta till vara på de landvinningar som gjorts med distansbesök under pandemin.

På CPF ser vi fram emot fler publika webbinarium och att tillsammans med experter från vår verksamhet och deltagare vända och vrida på olika perspektiv kring psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv!

 

Artiklar som nämns i texten: