Forskningsprojekt med koppling till corona-pandemin

Coronakrisen har inneburit en nationell och internationell kris utan tidigare motstycke. Nya data antyder att pandemin kan få varaktiga konsekvenser för psykisk hälsa. Personer som lider av psykisk ohälsa är särskilt känsliga för de sociala, ekonomiska och strukturella begränsningar som krisen har inneburit.

Forskarna vid Centrum för psykiatriforskning undersöker konsekvenserna för den psykiska hälsan och för personer som lider av psykiska sjukdomar med hjälp av enkätstudier och intervjuer. Forskarna arbetar också med ta fram och testa behandlingsstrategier som kan vara verkningsfulla under de nya förutsättningarna.

Nedan listas ett antal av CPF:s pågående och planerade studier och samarbeten:

 

Spel om pengar under coronapandemin

Beskrivning: Enkätundersökning om spel om pengar före och under corona-pandemin.  

Till enkäten

Huvudansvarig forskare: Nitya Jayaram-Lindström

Kontaktpersoner:  Håkan Wall, Viktor Månsson 

 

Datorspelande och användande av sociala medier bland ungdomar under covid-19-pandemin

Beskrivning: Enkätundersökning för ungdomar mellan 13-18 år för att undersöka datorspels- och sociala mediervanor under covid-19-pandemin.

Huvudansvarig forskare: Nitya Jayaram-Lindström

Kontaktperson: Anders Nilsson 

 

Covid-19 som dödsorsak bland patienter i beroendevård

Beskrivning: Incidensen av dödsfall orsakade av Covid-19 bland patienter som har pågående behandling i specialiserad beroendevård, inkluderande patienter med LARO-behandling.

Kontaktpersoner: Professor Jeanette Westman, professor Johan Franck

 

Skillnader i behandlingsutfall vid opioidberoende på grund av minskad läkemedelsmonitorering under pandemiförhållande

Beskrivning: Behandling för patienter med beroende av smärtstillande läkemedel som förskrivits i sjukvården har påverkats av COVID-19-pandemin. Exempelvis har antalet återbesök begränsats pga. att patienter tillhör riskgrupp, eller har symptom på Covid-19.  Minskningen i antalet besök har kompenserats genom digitala kontakter eller telefon. Förändringen har emellertid även medfört färre laboratorietester och att en större andel patienter får läkemedel delat på apotek istället för på en vårdmottagning. Utfallet jämförs mellan patienter som inkluderats i en kohort före respektive under pandemin. 

Kontaktpersoner: Professor Jeanette Westman, professor Johan Franck

 

Perceived worsening of tics in adult patients with Tourette syndrome after the COVID-19 outbreak

Publicerad som pre-print: https://psyarxiv.com/vr8km

Kontaktperson: David Mataix-Cols

 

The International Assessment of COVID-19-related Attitudes, Concerns, Responses and Impacts in Relation to Public Health Policies (iCARE) study: Can we optimise strategies to flatten the COVID-19 infection curve? 

Huvudman är Montreal Behavioral Medicine Centre, affilierad med Université du Québec à Montréal (UQAM) & Concordia University

Kontaktpersoner: Anne H Berman (CNS) samt Nouha Saleh Stattin (NVS)

Enkätundersökning om effekter av covid-19-pandemin på hälsa och studier hos svenska universitetsstudenter

Kontaktperson: Anne H Berman (Uppsala Universitet är huvudman för studien).

 

A Online-delivered Cognitive-behavioral Intervention for Dysfunctional Worry Related to the Covid-19 Pandemic

Beskrivning: projektet ska undersöka om en kort, internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa individer att hantera dysfunktionell oro kring covid-19.

Huvudansvarig forskare: Erik Andersson vid avdelningen för psykologi på Karolinska Institutet (I samverkan med Tove Wahlund och professor David Mataix-Cols vid CPF)

 

Collaborative outcomes study on health and functioning during infection times (COH-FIT)

Beskrivning: This study is a part of an international Project which investigates how the mental well-being of individuals in general population is affected during Covid-19 outbreak. This is done by using internet-based survey.

Huvudansvarig forskare: Elena Dragioti (Linköping University), Co-PI Jari Tiihonen (CPF). 

 

Telefonlinje om covid-19 på olika språk

En klinisk folkhälsointervention riktad till grupper som har svårt att ta till sig information på svenska. Inget forskningsprojekt men det planeras för eventuell utvärdering av insatsen.

Kontaktperson: Sofie Bäärnhielm vid Transkulturellt Centrum, anknuten till Marie Dahlins forskargrupp.

 

DynaCORE – DynaMORE-studien om psykologiska reaktioner på coronapandemin

Till enkäten

Huvudansvarig forskare: Prof. Dr. Raffael Kalisch  vid Leibniz-Institut für Resilienzforschung (professor Sven Bölte vid KIND och CPF samverkar i studien).

 

COVID-19-krisresponsenkät för familjer som har familjemedlemmar med funktionsnedsättning

Beskrivning: Enkätundersökning som syftar till att ta reda på hur människor med funktionsnedsättningar hanterar coronapandemin och dess konsekvenser.

Till enkäten

Ansvariga forskare: Prof. Andrea Samson & Dr. Daniel Dukes, chEERS Lab, University of Fribourg and Swiss Distance University Institute, Switzerland. Dr. Jo van Herwegen, UCL Institute of Education, London, UK. (Professor Sven Bölte vid KIND och CPF samverkar i studien).

 

“I want to see my friends” The everyday experiences of autistic people and their families during COVID-19

Rapport från projektet

Internationellt projekt, där professor Sven Bölte vid KIND och CPF är co-PI i Sverige

 

Effekter av Covid-19-pandemin hos personer med psykiatriska symptom

Beskrivning: Enkätundersökning för att bättre förstå effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som exempelvis depression, ångest, beroende och tvångstankar. Deltagare kommer att följas upp med regelbundna mätningar och forskarna kommer att kunna följa mående och psykiatriska symptom över tid, i relation till olika risk- och skyddsfaktorer i personens närhet exempelvis boendemiljö, sociala nätverk och fysisk hälsa.

Studiens hemsida

Huvudansvarig forskare: Nitya Jayaram-Lindström

 

Randomized, controlled study on British government workers that have been hospitalized for Covid-19. 

Beskrivning: About N=300 in three arms:

  1. n= 100 gets 10 random push notifications per week over 4-week time encouraging psychological construct "ALIVE" (a newer version of psychological flexibility that has been shown effective in 3 correlational studies on Covid)
  2. n= 100 gets 10 random push notifications per week over 4-week time encouraging psychological construct "ALIVE" + weekly group-reflections by audio.
  3. n= 100 gets 10 random push notifications per week over 4-week time encouraging hygiene and social distancing.

Involverade forskare: professor Frank W. Bond, PhD Jonathan Dowling University of London, PhD Fredrik Livheim, affiliated to  CPF, KI via Walter Osikas research group.   

 

PERISCOPE -  Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics   

Beskrivning: Det treåriga forskningsprojektet PERISCOPE är ett samarbete mellan 32 europeiska universitet och organisationer med syfte att kartlägga effekterna av covid-19-pandemin. Projektets övergripande målsättning är att kartlägga och analysera pandemins konsekvenser och ta fram verktyg och policies för beslutsfattare och hälsovårdsmyndigheter för att mildra utbrottets effekter, och att även förbättra EU:s beredskap inför framtida liknande utmaningar.

Involverade forskare: Walter Osika, CPF, koordinator/PI för Karolinska Institutets del, medsökande Maria Niemi & Christina Dalman, båda Inst för Global Folkhälsa.

Förändringar i hasardspelande under corona-epidemin och dess konsekvenser på populationsnivå

Beskrivning: I projektet använder forskarna tidsserieanalys och olika datakällor på populationsnivå för att studera hur hasardspelandet (spel om pengar) har förändrats under covid-19-våren, samt vilka konsekvenser detta får på kort och lång sikt.

Artikel från projektet

Huvudansvarig forskare: Philip Lindner