Åtgärder inom utbildning för att minska smittspridning

För att motverka smittspridning har Centrum för psykiatriforskning i likhet med många andra gått över till distansundervisning och hemarbete när det är möjligt. Vi har också ställt in eller digitaliserat alla större evenemang och samlingar.

Vi har baserat våra åtgärder på Folkhälsomyndighetens föreskrifter samt riktlinjer från Region Stockholm och Karolinska Institutet. Föreskrifterna gör bland annat gällande att vuxenutbildning och högskolestudier ska bedrivas på distans. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examinationer är undantagna från rekommendationen.

I samråd med Region Stockholm har vi också ställt in majoriteten av våra utbildningar under vårterminen som vänder sig till yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal. Det har vi dels gjort för att förhindra smittspridning men också för att personer som arbetar inom vården, vilket också många föreläsare gör, kunna ägna sig helt åt vården.

Läkarprogrammet och psykoterapeutprogrammet fortsätter

För att inte skapa personalbrist på kort eller lång sikt är viktigt att läkarprogrammet fortsätter om än med ändrade undervisningsformer. Om programmet ställde in skulle 140 läkarstudenter som nu går termin 9 inte kunna jobba som underläkare i sommar. All teoretisk undervisning har skett på distans, via videolänk eller via förinspelade videoföreläsningar. Många föreläsningar är tillgängliga via Psykiatri sydvästs youtube-kanal. För den verksamhetsförlagda utbildningen på klinik följer vi sjukvårdens regler. Inga studenter placeras på de psykiatriska covid19-avdelningarna.

Även på psykoterapeutprogrammet har vi upphört med all klassrumsundervisning och gått över till videolänk. Där har vi också digitaliserat grupphandledningen för våra studenter som har VFU. I handledningen har fokus legat på patientsäkerhet, att fullfölja kursmålen och att få in tillräckligt med information för att kunna examinera studenterna.

Digital omställning

På enheten Fortbildningen inom CPF tillskansar sig kollegorna kunskaper för att föreläsa digitalt i realtid, men också för att på förhand spela in undervisningsmaterial. Vid sidan om de tekniska aspekterna jobbar de för att kunna guida kursansvariga och lärare i hur man ställer om till digitalt format på ett så pedagogiskt bra sätt som möjligt.

Arbetet med att ställa om till digital undervisning har krävt mycket arbete och utmaningarna har varit många. Mödan och det hårda arbetet har gett resultat som kommer att bestå. Lärare har i snabbt tempo lärt sig system och tekniker för digital undervisning, som kan ha ett antal fördelar gentemot klassrumsbaserad undervisning exempelvis att det blir mer flexibelt.

Stor förståelse och en vilja att hjälpas åt

Flera av våra deltagare som skulle gått kurser som ställdes in har hört av sig, några har varit besvikna över att deras utbildning har ställs in men de har också haft förståelse för omständigheterna.

Studenterna på psykoterapeutprogrammet och på läkarprogrammet är tacksamma över att kunna fortsätta sina studier. Vår upplevelse är att de anpassningar som gjorts av utbildningarna har fungerat väl för våra studenter. I vissa fall kan undervisningen ha upplevts som tyngre på grund av videolänk-formatet, men i stort tycks alla studenter kunnat anpassa sig till den nya undervisningsformen. Lärarna har varit stöttande, och har i sin tur även stöttat varandra genom tips och råd, och genom att ge handgriplig hjälp i undervisningen om så behövts.