Anna Lundh blir ansvarig för grundutbildningen inom barn- och ungdomspsykiatri

CPF hälsar Anna Lundh, barnpsykiater, välkommen som ansvarig för grundutbildningen inom barn- och ungdomspsykiatri. Anna Lundh efterträder Eva Serlachius och började sin tjänst i februari. Med tydliga målsättningar och vikten av samverkan är arbetet redan i full gång. Läs mer om Annas bakgrund, roll och utvecklingen framåt.

Berätta kort om din bakgrund och ditt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin

- Jag är utbildad idrottslärare från början och har alltid haft ett stort intresse för undervisning och lärande. Via barnmedicin kom jag i kontakt med barnpsykiatri där jag arbetat sedan 1992. Förutom kliniskt arbete har jag varit ST-studierektor och undervisat på flera utbildningsprogram bland annat för läkare, psykologer och logopeder. Även min forskning har berört lärande och 2012 disputerade jag med en avhandling som handlar om att utbilda personal i ett skattningsinstrument (CGAS) för psykosocial funktion samt hur dessa värden kan användas för verksamhetsuppföljning.
För närvarande är jag processägare för suicidprevention och arbetar även med retrospektiva genomgångar för personal inom VO Psykiatri som varit med om ett suicid i vården. Ett angeläget arbete som vi alla kan lära oss mycket av, i synnerhet när vi skapar utbildningsaktiviteter rörande suicidprevention.

Vad kommer din roll att vara på grundutbildningen?

- Jag är utbildningsansvarig för barn- och ungdomspsykiatri dels på läkarprogrammet, dels på logopedprogrammet. Min roll blir att både undervisa och att samordna alla seminarier och föreläsningar. Vi är flera i lärargruppen vilket behövs då vår undervisning är fördelad på tre sjukhus samtidigt, de tre barnklinikerna. Förutom undervisning på T9 och T10 så har vi en uppskattad fördjupningskurs, SVK, på termin 11 som är en stor glädje att få ta över och driva vidare. Den har utvecklats av mina företrädare under flera år och är en viktig källa för framtida rekryteringar till BUP.

Hur tänker du framåt och vad ser du särskilt fram emot?

- En av mina första målsättningar har varit att de tre barnklinikerna får lika mycket undervisningstid och det kommer bli så från och med i höst vilket verkligen känns roligt. Vi kommer också utveckla ett moment där BUP och barnmedicin undervisar tillsammans för att visa på komplexiteten och vikten av samverkan.

- Fördjupningskursen ger goda möjligheter att prova nya aktiviteter. Just nu prioriteras utvecklingen av en digital färdighetsträning för suicidriskbedömningar med målsättningen att den på sikt ska bli användbar för alla läkarstudenter på T10. Den kommer även ingå i ett kommande doktorandprojekt.

- Ytterligare viktiga frågor handlar om nya läkarprogrammet. Jag har börjat sätta mig in i TBL, teambaserat lärande, som ska bli KI’s pedagogiska modell framöver. Blir spännande att lära sig mer om.

- Så arbetet är i full gång och jag ser mycket fram emot att fortsätta det fina arbete som lärargruppen på BUP/CNS har utvecklat under många år.