Anmälan öppen för Regionalt docentprogram Stockholm VT 2022 - sista ansökningsdatum 19 oktober 2021

Nu är anmälan öppen för det regionala docentprogrammet, som riktar sig till disputerade kliniskt aktiva forskare med tillsvidareanställning inom Region Stockholm.

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för sin egen docenturansökan, men även ge en orientering om Karolinska Institutets och Regions Stockholms olika infrastrukturer för forskning samt ge inspiration till nya studier och möjlighet att nätverka med andra forskare.

Lärandemål
Kunna reflektera kring sin egen utveckling som klinisk forskare och lärare och kunna planera för vidare utveckling i enlighet med Karolinska Institutets krav för docentur.

Kunna, utifrån givna ramar, utarbeta och granska relevanta delar av docenturansökan.

Känna till processen för etikprövning och kunna identifiera de etiska utmaningarna i det egna forskningsområdet.

Lärandeaktiviteter
Innehållet kommer fördelas mellan orienterande föreläsningar, eget arbete och diskussion inom mindre grupper. Korta förberedelseuppgifter inför specifika seminarier planeras. Utöver dessa heldagar kommer tid att krävas för arbete med relevanta delar av meritportföljen inför planerad ansökan om docentur.

När och var?
Kursen består av fem heldagar under vårterminen 2022 och ges i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.

4 februari
25 februari
18 mars
22 april
13 maj

Mellan träffarna förväntas deltagarna arbeta vidare med att stärka och formulera sin egen meritportfölj.

Krav för godkänd kurs
Krav för godkänd kurs är 80 % aktivt deltagande, slutförda hemuppgifter inklusive kamratgranskning av andra deltagares hemuppgifter. Planerade hemuppgifter består av eget arbete med relevanta delar av meritportföljen (självständighetsbiografi, forskningsplan och pedagogiska reflektioner), eget arbete med forskningspersoninformation för etikansökan samt granskning av annan deltagares texter. För godkänd kurs krävs att dessa uppgifter lämnas in på utsatt tid.

Vem kan söka?
Docentprogrammet riktar sig till disputerade kliniskt aktiva forskare med tillsvidareanställning inom Region Stockholm.
Max antal deltagare 35 personer.

Urval
Om antalet behöriga sökande är stort kommer spridning mellan olika delar av region Stockholm och olika USV-enheter att prioriteras. Docentprogrammet riktar sig i första hand till de som disputerat för 2-5 år sedan och har siktet mot docentur. Sökande från USV-enheter med större behov (låg FoU-aktivitet) kommer att prioriteras. Prioritering mellan fler sökande inom samma USV-enhet kommer att göras med hjälp av USV-enhetens FoU-grupp.

Hur söker man?
Fyll i blanketten på: https://link.webropol.com/s/docentprogrammet

Bifoga ett intyg från din närmaste chef i sjukvården som visar att din ansökan har stöd och att du kommer att beredas möjlighet att delta i docentprogrammet de angivna tiderna.

Sista ansökningsdatum är 19 oktober 2021.


Kursansvariga
Magnus Nordenskjöld, Stab FoU Karolinska, magnus.nordenskjold@ki.se

Vibeke Sparring, FoUU-strateg, SLSO, vibeke.sparring@sll.se


Kursledare
Marie Meeths, Tema Barn - ALB, marie.meeths@ki.se

Bianca Tesi, ME Klinisk Genetik, bianca.tesi@ki.se