Arbeta hållbart med Lugna rummet - tips till särskilt ansvarig och enhetschef

Med Lugna rummet vill vi stärka patientens autonomi, egenvård, vårdmiljö och möjlighet till återhämtning genom att införa en sinnesstimulerande egenvårdsbehandling i förebyggande syfte som komplement till sedvanlig behandling vid t.ex sömnsvårigheter, stress eller ångest. Målet är inte att så många som möjligt av patienterna ska använda Lugna rummet. Målet är att alla ska introduceras och erbjudas rummet som en del i sin återhämtning och vård.

Lugna rummet i praktiken

 • Varje ny patient ska introduceras till LR (vad det är och hur man använder det) i samband med inskrivning på enheten (eller när patienten är mottaglig och aktuell för introduktion).
 • Sjuksköterskor och skötare ska erbjuda LR i förebyggande syfte för att dels undvika försämrat mående, men också för att stärka eller vidmakthålla mående.
 • Sjuksköterskor ska, när det är aktuellt, skriva in LR som en omvårdnadsåtgärd i patientens vårdplan.
 • Sjuksköterskor och skötare ska dokumentera patientens användande av LR enligt rutinbeskrivningen ”Omvårdnadsdokumentation av Lugna Rummet” efter varje tillfälle alternativt enligt vårdplan.
 • Ansvarig vårdpersonal för den specifika patienten ska efter varje användning av LR utvärdera effekten genom att efterfråga patientens upplevelse.
 • Teamet väger in LR som tänkbar egenvårdsbehandling vid varje patientsamtal och/eller rond
 • Varje enhet ska ständigt ha två, utvalda av enhetschefen, särskilt ansvariga (SA) som föregår som goda exempel och arbetar utifrån CPF:s särskilda arbetsbeskrivning.
 • SA ska introducera varje ny medarbetare till LR, dess komponenter och dess rutiner (lokala och generella)
 • SA ansvarar för tillsammans med enhetschef att rutinen för avvecklingsprocess gäller och efterlevs.

Strategier för att införa, underhålla och vidmakthålla Lugna rummet

 • Film om Lugna rummet från CPF som nås vid CPF:s hemsida och Lärtorget
 • Digital handbok från CPF som nås vid CPF:s hemsida och Lärtorget
 • Demonstration av rummet för ny personal (efter de gått utbildningen på Lärtorget)
 • Introduktion för nyanställda ska finnas på checklista för introduktion.
 • Demonstration av rummet för patient
 • Prova på tillfällen för personal och patienter
 • Lugna rummet som en stående punkt på morgonsamlingen, visa/informera vart bokningslista finns.
 • Dagens ansvarige i personalen (om ej morgonsamling anordnas på enheten) som går runt till patienterna för att påminna om LR och visar/informerar vart bokningslista finns.
 • Lugna rummet som en stående punkt på APT för möjlighet till reflektion, diskussion och återkoppling (som stöd påminn om LR:s gyllene regler)
 • Alltid ha två särskilt ansvariga som kontinuerligt ansvarar för uppföljning och kvaliteten i rummet
 • Dokumentera alltid användandet av Lugna rummet, se instruktioner. På så vis får ni kontinuerlig datainsamling att kunna återkoppla.
 • Affisch i korridoren som en påminnelse och en välkomnande inbjudan till patienter
 • Låt personalgruppen läsa Anna Björkdahls studier om Lugna rummet (1.Personalperspektiv 2. Patientperspektivet) och diskutera lärdomar
 • Ha broschyrer lätt tillgängligt för patienterna.
 • Anordna temaveckor varje termin där flera aktiviteter omkring Lugna rummet sätts i särskilt fokus (ex dokumentation, repetera digitala utbildningen tillsammans, olika uppföljningar såsom användningen av rummet, träna på information vid inskrivning, visning av rummet etc.)

Tips på hur särskilt ansvariga tillsammans med chef kan följa upp Lugna rummet

 • Stäm av omkring hur stor andel ur personalen som genomgått den obligatoriska utbildningen via Lärtorget
 • Erbjuds patienten dagligen att använda Lugna rummet? (ex. pinnstatistik)
 • Journalgranskning 1 gång per termin (hur ofta används rummet, patientens upplevelse), alternativt dyk ner i några journaler där ni har patienter som använt LR (Inskrivningsanteckning omvårdnad gällande information om LR, Utförda omvårdnadsåtgärder gällande användandet av LR). Återkoppla till medarbetare på exempelvis APT eller under temaveckor.
 • Ger vi introduktion och information vid inskrivning? Mini- Intervjua personal/kollegor, fråga patienter?
 • Samla synpunkter och upplevelser från Patientforum
 • Lugna rummet som en stående punkt på APT för möjlighet till reflektion, diskussion och återkoppling till personalgruppen (patienternas upplevelse, hur ofta rummet används, lyfts det på ronden, är det en del av vården vi erbjuder på enheten?)
 • Genomför avstämning en gång per termin som en internkontroll, använd blanketten avstämning internt Lugna rummet på APT eller på en planeringsdag. Behov av åtgärder följs upp på en handlingsplan.