Rutin för avvecklingsprocess av Lugna rummet

Särskilt ansvarig har tillsammans med enhetschef ansvar att säkerställa att Lugna rummet används korrekt, både som koncept och arbetssätt. Särskilt ansvarig ansvarar också för att rapportera till CPF när rummet används felaktigt, vid utmaningar eller vid problem med följsamhet.

Fungerar inte arbetet med Lugna rummet, till exempel att rummet inte används på det sätt som avses så kontaktar särskilt ansvarig eller enhetschef metodstödjare på CPF. Utifrån lägesbeskrivningen planeras ett anpassat stöd tillsammans med verksamheten och en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen kan handla om åtgärdsförslag eller en rekommendation om att rummet tillfälligt pausas. Ett ickefungerande arbetssätt kan exempelvis handla om att Lugna rummet saknar särskilt ansvarig, när rummet används till andra ändamål (ex vårdplats, bältesläggning, samtalsrum eller för medarbetare), vid en allvarlig händelse/avvikelse, om enheten inte erbjuder patienterna Lugna rummet eller om för få av medarbetarna har tagit del av utbildningen.

Vad innebär det att avveckla Lugna rummet?

Beslut att avveckla Lugna rummet kan göras på enhetens initiativ eller på CPF:s rekommendation. Det innebär i praktiken att såväl konceptet som arbetssättet nedmonteras. Rummet får inte längre kallas Lugna rummet eller bedrivas som Lugna rummet oavsett ambitionsnivå. Alla medarbetare ska informeras i god tid, skyltar ska tas ned och eventuell information om Lugna rummet i broschyrer, planscher eller patientinformation behöver tas bort. Komponenter i rummet såsom tyngdtäcken och doftoljor plockas bort och rummet återställs till sitt ursprung.

Avveckling på enhetens eget initiativ

  • Beslutet tas mellan särskilt ansvarig, enhetschef och verksamhetschef
  • Enhetschef informerar därefter CPF. Det behöver tydligt framgå att beslutet är förankrat hos verksamhetschef.
  • Enheten avvecklar rummet och med egna medel återställer rummet till sitt ursprung.
  • Metodstödjare från CPF återkopplar genom att skicka rutindokumentet per e-post, enhetschef eller särskilt ansvarig återkopplar via e-post när avvecklingsprocessen i enlighet med rutinen är genomförd.

Avvecklingsprocess initierad av CPF

  • CPF noterar tillsammans med särskilt ansvarig att Lugna rummet inte fungerar.
  • Ett möte mellan CPF:s metodstödjare, särskilt ansvarig och enhetschef sker för att planera och fastställa vilka åtgärder som behöver genomföras. Detta sammanfattas i en handlingsplan.
  • Enhetschef informerar verksamhetschef om status och förankrar handlingsplanen.
  • Inom 6 månader ska bristerna ha åtgärdats alternativt beslut ha tagits om avveckling av Lugna rummet.
  • Om beslut avveckla rummet tas, rekommenderas enheten med egna medel återställa rummet till sitt ursprung.

Hur gör man om man önskar återinrätta Lugna rummet och starta igen?

Vid önskemål om att starta om Lugna rummet behöver en ny ansökan skrivas av verksamhetschef till CPF om att få bedriva Lugna rummet. Inga nya medel kommer att utbetalas från CPF, men ett implementeringsstöd erbjuds.