Implementeringsarbete

Implementering innebär beteendeförändring. Medan förbättringsarbete ofta mäter effekt, mäter vi istället följsamhet till det nya arbetssättet (faktisk beteendeförändring) vid implementering. Det kan handla om ett nytt vårdprogram, en ny rutin eller en policy som länge funnits, men som ingen har börjat använda. Fokus ligger på att införa.

På enheten Utveckling och implementering använder vi en implementeringsmodell som är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och som vilar på forskning. Modellen går förenklat till på följande sätt: 

  • Identifiera sitt problemområde och det man vill uppnå genom att implementera det nya arbetssättet.
  • Tydliggöra vad arbetssättet innebär i konkreta målbeteenden.
  • Analysera vilka behov medarbetarna har och vilka hinder som kan finnas till det nya arbetssättet.
  • Välja relevanta implementeringsstrategier utifrån behovsanalysen.
  • Genomföra implementeringsstrategier
  • Följa upp målbeteendet – är vi följsamma till det nya arbetssättet, arbetar vi annorlunda än innan?

 

Exempel- Att implementera en ny behandlingsmetod, t.ex 15-metoden hos patienter med psykiatrisk diagnos och samtidigt alkoholproblematik. Det kommer innebära ett nytt arbetssätt där de olika yrkeskategorierna på mottagningen behöver hitta en samsyn kring problematiken, varför detta är viktigt och hur det ska se ut och fungera när 15-metoden väl är implementerad. Ex på målbeteenden kan vara:

Sjuksköterskan ska alltid fråga om alkoholvanor och dela ut AUDIT vid varje nybesök

 

Kombinationen av förbättringsarbete och implementering

Ett förbättringsarbete följs ofta av en implementering. Ibland kan det vara aktuellt med stöd i båda delarna. Enkelt beskrivet kan det gå till så här:

  • Syftet: Skapa ökad aktivitet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård och minska upplevelsen av förvaring genom ett generöst aktivitetsutbud
  • Förbättringsarbetet: Ta fram, schemalägga och testa ett paket av möjliga och lämpliga aktiviteter för inneliggande patienter
  • Implementeringsarbetet: Införa paketet i vårt dagliga arbete och följa upp att vi dagligen erbjuder aktiviteter från utbudet som tagits fram.