SAVRY - Fysisk kurs

 • 2024-09-25

 • 0 - 0

 • Kommer att ges i centrala Stockholm. Kurslokal meddelas senare.

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Syfte och mål

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga enligt beslutsstödet SAVRY.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med
eller utan samtidigt missbruk.

 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om risk- och skyddsfaktorer
  av betydelse för fortsatt normbrytande och/eller utagerande beteende.
 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om evidensbaserade
  insatser för barn och unga med hög risk för fortsatt normbrytande
  beteende.
 • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella
  genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är
  bedömningarna?
 • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured
  Assessment of Violence Risk in Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002)
 • Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett övningsfall.
 • Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling
  på detta.
 • Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella
  riskbedömningar enligt SAVRY.

Målgrupp

Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.

Boostern är även öppen för tidigare SAVRY-deltagare i mån av plats.

Omfattning och tider

25-26 sept samt 24 okt 2024 och en halvdagsbooster, Stockholm. 

Kursdagarna hålls mellan 09:00-16:30 i centrala Stockholm. Lokal meddelas senare. 

Booster ges 08.00-12.30 eller 13.00-16.30. Boostern är även öppen för tidigare SAVRY deltagare i mån av plats

Krav för deltagande i utbildningen

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete.
Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.

EARL/SAVRY nätverket

Anmälan och avgift

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2024. 

Anmälan kan stängas tidigare om utbildningen blir fullsatt.
Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut. Först till kvarn. 

Kursintyg ingår.

För avgift, se information till höger. 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Socionom, Att söka just nu, HT24, Patientgrupp, Barn och unga