SAVRY - Fysisk kurs (Extrainsatt)

 • 2024-12-11

 • 0 - 0

 • Kursen kommer att ges i centrala Stockholm. Kurslokal meddelas senare.

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

Syfte

Deltagarna skall efter avslutad utbildning ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt allvarlig kriminalitet bland antisociala unga enligt beslutsstödet SAVRY.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar för antisociala ungdomar med
eller utan samtidigt missbruk.

 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om risk- och skyddsfaktorer
  av betydelse för fortsatt normbrytande och/eller utagerande beteende.
 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om evidensbaserade insatser för barn och unga med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.
 • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
 • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet SAVRY (Structured
  Assessment of Violence Risk in Youth, Borum, Bartel och Forth, 2002)
 • Praktiska skattningsövningar med SAVRY utifrån ett övningsfall.
  Bedömning av egna aktuella ärenden enligt SAVRY samt återkoppling på detta.
 • Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella
  riskbedömningar enligt SAVRY.

Målgrupp

Socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården med arbetsuppgifter av denna typ.

Datum och tid

Fysiska kursdagar är 11-12 december 2024 samt 7 feb 2025, kl 09.00-16.30

Booster ges digitalt (halvdag 1-3 månader efter sista kursdagen) våren 2025. Datum meddelas senare.

Boostern är även öppen för tidigare SAVRY-deltagare i mån av plats. 

Krav för deltagande i utbildningen

Varje deltagare ska ha ett aktuellt ungdomsärende utifrån kriminalitet till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete.
Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån SAVRY.

EARL/SAVRY nätverket www.savry.se

Anmälan

Sista anmälningdag är 11 juni 2024.

Anmälan kan stängas i tidigare om utbildningen blir fullsatt. 

Kursintyg ingår. 

Först till kvarn! Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Socionom, Att söka just nu, HT24, Barn och unga