Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

  • 2025-04-01

  • 0 - 0

  • Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Kursinnehåll

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring?

Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursens upplägg

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas.

Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring. Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal, medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång. Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Kursens mål

Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

  • tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
  • tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Kursledning

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Tid och plats

Information om VT25 kommer under HT24. Kursstart är någon gång i mars-april 2025, exakt datum kommer närmare inpå.

Upplägg VT24:

Kursstart med föreläsning sker 24-25 april 2024 mellan 09:00-16:30. Grupphandledning i smågrupper på inspelade MI-samtal via Zoom sker 15 eller 16 maj under för- eller eftermiddag, tid meddelas under de inledande föreläsningsdagar. Under v. 23-24 2024 sker telefonåterkoppling vid 1 tillfälle, 30 minuter.  Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Mer information kommer att skickas i samband med kallelsen.

Särskild behörighet

Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården. 

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift på 7 500 kr ex moms. Vänligen notera att dessa platser fördelas i turordning som anmälan registrerats.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan öppnar under HT24 för kurstart VT25.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska, Vuxna, VT25