Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, 7,5 hp

  • 2025-01-20

  • 9 - 16

Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och praktisk kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete. Lärargruppen är världsledande inom sina specifika områden inom ACT och har även varit del av att implementera ACT i medicinska, psykiatriska och prestationshöjande sammanhang.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att lära sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ACT. Den syftar till att ge deltagarna kunskap om hur ACT kan användas i kliniskt patientarbete.

Kursinnehåll

Kursen pågår under en termin med löpande kursträffar som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Undervisningen behandlar den teoretiska grunden för problemanalys och behandling med ACT. Vi arbetar med praktiska övningar i att genomföra ACT-interventioner och även hur ACT-principer tillämpas i relation till klienten. En introduktion ges till hur mätning kan utformas för att systematiskt kunna utvärdera den terapeutiska insatsen. Undervisningen behandlar även forskningsläget för terapimetoden.  

Mellan kursträffarna läser kursdeltagarna kurslitteratur, genomför webbaserade kunskapstest och självapplicerade ACT övningar. Kunskapstest och självapplicerade ACT-övningar kommer finnas tillgängliga digitalt via kursens webplattform.

I kursen ingår även att kursdeltagaren spelar in ett rollspel tillsammans med en kurskollega. Kursdeltagaren får sedan feedback av lärare med tillhörande diskussion i smågrupp. 

Under kursens gång arbetar kursdeltagaren med att upprätta en ACT-konceptualisering och behandlingsplan utifrån en fallvinjett. Uppgiften lämnas in vid kursslut och utgör underlag för examination.

Behörighet

Grundläggande psykoterapiutbildning.

Kursupplägg

I utbildningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande och rollspel.

Kursen omfattar tre heldagar och fyra halvdagar. Kursträffarna varvas med självstudier och självapplicerade ACT-övningar.

Tid och plats

Information om kursdatum 2025 kommer under hösten 2024. 

Lokal kommer i första hand att vara Kompetenscentrum för psykoterapi, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.  Exakta lokaler meddelas senare.

Föreläsare

Johanna Linde

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Lång erfarenhet av kliniskt arbete utifrån ACT samt bedriver forskning och behandlingsutveckling av ACT vid kroppsmissnöje.

Gustaf Reinebo

Leg psykolog. Arbetat kliniskt i psykiatrin med bl a ACT som behandlingsmetod. Undervisar och forskar om ACT med fokus på utvärdering, implementering och metodutveckling. Ex. på forskningsprojekt är hur ACT kan användas för att främja psykisk hälsa och prestation inom idrott, samt implementering av ACT färdigheter i slutenvårdspsykiatri

Tobias Lundgren

Leg psykolog, leg psykoterapeut, docent i klinisk psykologi. Tobias är en av pionjärerna inom ACT i Sverige och internationellt. Han har arbetat kliniskt och forskat inom en rad områden utifrån ACT, ex epilepsi, smärta, depression, psykos, ASD och Ishockey. Tobias har utvecklat en rad behandlings-tekniker/procedurer utifrån ett ACT perspektiv som används inom såväl ACT behandling som generell KBT, ex. Bull’s-Eye och Livslinjen.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm. 

 

Anmälan och avgift

OBS! Anmälan öppnar hösten 2024 för kursstart våren 2025.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på e-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats.  

 

Centrum för psykiatriforskning, Yrkeskategori, Psykolog, Psykoterapeut, Vuxna, VT25