Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19

 • 2021-01-01

 • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Urval av kurser

 • Forskningsmetodik och epidemiologi
 • Biostatistik
 • Psykometri
 • Interventionsforskning, t ex metoder i psykoterapiforskning
 • Neurobiologi och genetik för forskare i psykiatri
 • Hjärnavbildningstekniker
 • Att skriva anslagsansökan

Utbildningsmål

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • Formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • Designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • Skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • Genomföra datainsamlingar
 • Självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • Tolka resultat
 • Skriva vetenskapliga rapporter
 • Kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Utbildningens upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik under de aktuella kursperioderna. Ersättning ges under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Aktuell ersättningsnivå annonseras i samband med utlysningen av den aktuella forskarskolan. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Doktorand, Distans