Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid beroende och beteendeproblem hos barn och ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

Bakgrund

Det har sedan 1970-talet undersökt och forskats kring familjeterapeutiska metoder rörande beroendetillstånd hos ungdomar. Idag finns evidens för att familjen har en viktig roll i effektiv behandling både hos barn och vuxna. I nationella såväl som internationella (bl a NICE guidelines) riktlinjer förordas särskilt de stora fyra familjeterapeutiska modellerna (BSFT, FFT, MST och MDFT) som förstahandsval. Samtliga har gott stöd i forskningen och är manualbaserade. Skillnader finns mellan dessa men också stora grundläggande likheter beträffande de psykoterapeutiska interventioner som ingår.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i familjeterapi. Ett särskilt fokus ligger på funktionell familjeterapi (FFT) och tillämpningen vid missbruksproblematik.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar eller önskar att arbeta med familjer med barn och ungdomar med missbruk och beteendeproblem.

Kursinnehåll

  • Grundläggande familjeterapi
  • Familjeterapeutiskt arbetssätt i akuta verksamheter
  • Evidensbaserad familjeterapeutisk behandling vid beroende och beteendeproblem hos barn och ungdom
  • Praktisk övning i familjeterapeutiska kärnkomponenter och tekniker
  • Orientering i funktionell familjeterapi (FFT)
  • Övning i att kritiskt läsa vetenskapliga artiklar om familjeterapeutiskt arbete.

Kursupplägg

Vi arbetar med webbaserat material, föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, diskussionsgrupper och litteraturstudier. Kursen omfattar fem heldagar med lärarlett program.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska