EARL - Digital kurs

 • 2024-09-12

 • 0 - 0

 • Digitalt via Zoom

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan 6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

EARL är ett beslutsstöd som täcker in kända riskfaktorer för antisocial utveckling, individuella, sociala och familjerelaterade, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt normbrytande beteende.

En korrekt genomförd skattning med EARL innebär en strukturerad bedömning av barns risk för att utveckla ett antisocialt beteende och utgör ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra en sådan utveckling. EARL kan användas av tillräckligt utbildad personal såsom socionomer, psykologer och läkare inom t.ex socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Syfte

Deltagarna skall efter avslutad utbildning:

 • ha utvecklat en förståelse för riskfaktorer kopplade till normbrytande beteende hos barn.
 • ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella bedömningar av risk för fortsatt antisocial utveckling.

Kursens innehåll

Utbildningen rör risk/behovsbedömningar av barn som uppvisar ett allvarligt utagerande beteende.

 • Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande.
 • Genomgång av det strukturerade beslutsstödet EARL (Early Assessment Risk List, V3).
 • Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
 • Genomgång av behandlingsinsatser och riskhanteringsstrategier.
 • Praktiska skattningsövningar med EARL utifrån fiktiva och verkliga ärenden.
 • Bedömning av egna aktuella ärenden enligt EARL samt återkoppling på detta.
 • Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella riskbedömningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, läkare och andra professionella som utreder, bedömer och/eller behandlar barn med utagerande beteendeproblem.

Delar av kursmaterialet är på engelska.

Tid och plats

Dag 1: 12 september 9-16.30
Dag 2: 13 september 9-16.30
Dag 3; 10 oktober 9-16.30

Digitalt via Zoom

Booster 23 januari 2025 13-16.30 via Zoom

Krav för deltagande i utbildningen  

Varje deltagare ska har ett aktuellt barnärende i åldern 6-12 år som har ett utagerande aggressivt/normbrytande beteende till utbildningens start för att arbeta aktivt med under utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete med riskbedömning i det egna fallet. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan struktureras utifrån EARL.

Läshänvisningar 

EARL/SAVRY nätverket

Anmälan och avgift

För avgift, se information till höger. 

Sista anmälningsdag 12 augusti 2024. 

 • Anmälan är bindande. Hämta in godkännande från chef innan anmälan. 
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlingsterapeut, Psykolog, Socionom, Läkare, Att söka just nu, HT24, Barn och unga